Show simple item record

dc.contributor.advisorHanifi Parlar
dc.contributor.authorBoylu, Şükran Akgün
dc.date.accessioned23.01.2019T14:55:47Z
dc.date.accessioned2019-01-25T20:19:35Z
dc.date.available23.01.2019T14:55:47Z
dc.date.available2019-01-25T20:19:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBoylu, Şükran Akgün. (2018). Evli bireylerin bilinçli farkındalık düzeyleri ile evlilik doyumu ve problem çözme becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbulen_US
dc.identifier.issn1305-7820
dc.identifier.urihttp://katalog.ticaret.edu.tr/yordambt/yordam.php?aDemirbas=78297
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2525
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi. Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractYargılamadan, kabullenici bir biçimde dikkati odaklayarak içinde bulunulan andaki deneyime bilinçli ve istekli bir şekilde dikkatini verme olarak tanımlanan bilinçli farkındalık eşlerin birbirleriyle olan ilişkilerini de etkileyen bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada evli bireylerin bilinçli farkındalık düzeyleri ile evlilik doyumları ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da yaşayan 274 evli birey oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Evlilik Yaşam Ölçeği”, “Evlilikte Sorun Çözme Ölçeği ve “ Bilinçli Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeline uygun olarak yürütülen çalışmada katılımcıların bilinçli farkındalık, evlilikte problem çözme ve evlilik doyumu düzeyleri arasındaki İlişkileri belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı; evlilik doyumu ve evlilikte problem çözmenin bilinçli farkındalığı yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi; bilinçli farkındalık, evlilikte problem çözme ve evlilik doyumu düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığım belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t testi; bilinçli farkındalık, evlilikte problem çözme ve evlilik doyumu yaşlarına, eğitim düzeylerine ve evlilik sürelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığım belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) tekniği kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonucunun önemli bulunduğu durumlarda farkın hangi ortalamalar arasındaki farklardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla Tukey testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların bilinçli farkındalık düzeyleri ile evlilik doyumu ve evlilikte problem çözme becerileri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu, evlilik doyumunun evlilikte problem çözme becerileri tarafından yordandığı görülmüştür. Öte yandan katılımcıların bilinçli farkındalık düzeylerinin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve evlilik süresine göre farklılaşmadığı; evlilikte problem çözme düzeylerinin cinsiyet ve eğitim düzeyine göre farklılaşmadığı ancak yaş ve evlilik süresine göre farklılaştığı; evlilik doyumu düzeylerinin ise cinsiyet ve eğitim düzeyine göre farklılaşmadığı ancak yaş ve evlilik süresine göre farklılaştığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractExamining the Relationships among Mindfulness, Marital Satisfaction and Problem Solving-Skills Mindfulness, which can be defined as paying attention on purpose, in the present moment, and non-judgmentally to the spreading of experience moment by moment, is also regarded as a concept that affects the relationships of spouses with each other. From this point of view, in this study it as aimed to investigate the relationships among mindfulness and marital satisfaction and problem solving skills of married individuals. The sample of the research consists of 274 married individuals living in Istanbul. "Personal Information Form", "Marriage Life Scale", "Marital Problem Solving Scale" and "Mindful Attention Awareness Scale" were used as data collection tools in the study. In the study which conducted according to the relational screening model, Pearson Moments Multiplication Correlation Coefficient was applied to to examine the associations among participants' problem solving, marital satisfaction and mindfulness levels. Multiple regression analysis was used in order to determine whether marriage satisfaction and marital problem solving predict mindfulness. Independent sample t test was used to determine whether mindfulness, marital problem solving and marital satisfaction levels differ according to gender; one way analysis of variance (ANOVA) was used to determine whether the study variables differed according to age, education level and marriage duration. The Tukey test was applied to determine which group this variance originated from when there were intergroup differences. As a result of the analyzes it was found that there was a positive correlation among mindfulness and marital satisfaction and marital problem solving skills of participants. On the other hand, the mindfulness level of the participants did not differ according to age, gender, education level and marriage duration; the level of marital problem solving did not differ according to gender and education level but differs according to age and marriage duration; marital satisfaction levels did not differ according to gender and education level but differed according to age and duration of marriage.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- TEŞEKKÜR ii -- ÖZET iii -- ABSTRACT iv -- İÇİNDEKİLER v -- TABLOLAR LİSTESİ ix -- ŞEKİLLER LİSTESİ xi -- 1. GİRİŞ 1 -- 1.1. Araştırmanın Amacı 7 -- 1.2. Araştırmanın Önemi 8 -- 1.3. Araştırmanın Problemi 9 -- 1.3.1. Araştırmanın Alt Problemleri 10 -- 1.4. Sınırlılıklar,. 10 -- 1.5. Sayıltılar 11 -- 1.6. Tanımlar 11 -- 2. İLGİLİ LİTERATÜR 12 -- 2.1. Bilinçli Farkındalık 12 -- 2.1.1 Bilinçli Farkındalık Kavramı 13 -- 2.1.2. Bilinçli Farkındalık Kavramının Tarihsel Gelişimi 19 -- 2.1.3. Bilinçli Farkmdalığm Bileşenleri 21 -- Şekil 1. Bilinçli Farkmdalığm Üç Önemli Bileşeni (Alidina, 2017) 21 -- 2.1.4. Bilinçli Farkındalık ve Bilinçsizlik 23 -- 2.1.5. Bilinçli Farkındalığın Kuramsal Temelleri 24 -- 2.2. Evlilik Doyumu 28 -- 2.2.1. Evlilik Doyumunu Etkileyen Faktörler 31 -- 2.3. Evlilikte Problem Çözme 32 -- 2.4. Bilinçli Farkındalık, Evlilikte Problem Çözme ve Evlilik Doyumu île İlgili Çalışmalar 36 -- 3. YÖNTEM 40 -- 3.1. Evren ve Örneklem 40 -- Tablo 1. Katılımcılara Ait Bilgiler 41 -- 3.2. Araştırmanın Modeli 42 -- 3.3. Veri Toplama Araçları 42 -- 3.3.1. Kişisel Bilgi Formu 42 -- 3.3.2. Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BFÖ) 42 -- 3.3.3. Evlilikte Sorun Çözme Ölçeği (ESÇÖ) 43 -- 3.3.4. Evlilik Yaşamı Ölçeği (EYÖ) 44 -- 3.4. Verilerin Toplanması 44 -- 3.5. Verilerin İstatistiksel Analizi 45 -- 4. BULGULAR 46 -- 4.1. Evli Bireylerin Bilinçli Farkındalık, Evlilikte Problem Çözme Ve Evlilik -- Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine İlişkin Bulgular 46 -- Tablo 2. Evli bireylerin bilinçli farkındalık düzeyleri ile evlilikte problem çözme ve evlilik doyumu düzeyleri arasındaki ilişkilere yönelik korelasyon tablosu 46 -- Tablo 3. Evlilik doyumunun yordanmasına ilişkin çoklu regresyon tablosu 47 -- 4.2. Evli Bireylerin Bilinçli Farkındalık Düzeylerine İlişkin Bulgular 47 -- Tablo 4. Evli bireylerin cinsiyetlerine göre bilinçli farkındalık düzeylerine ilişkin t testi tablosu 48 -- Tablo 5. Yaşlarına göre evli bireylerin bilinçli farkındalık düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler 49 -- Tablo 6. Yaşlarına göre evli bireylerin bilinçli farkındalık düzeylerine ilişkin -- varyans analizi tablosu 49 -- Tablo 7. Eğitim düzeylerine göre evli bireylerin bilinçli farkındalık düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler 50 -- Tablo 8. Eğitim düzeylerine göre evli bireylerin bilinçli farkındalık düzeylerine ilişkin varyans analizi tablosu 50 -- Tablo 9. Evlilik sürelerine göre evli bireylerin bilinçli farkındalık düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler 51 -- Tablo 10. Evlilik sürelerine göre evli bireylerin bilinçli farkındalık düzeylerine ilişkin varyans analizi tablosu 51 -- 4.3. Evli Bireylerin Evlilikte Sorun Çözme Düzeylerine İlişkin Bulgular 52 -- Tablo 11. Evli bireylerin cinsiyetlerine göre evlilikte sorun çözme düzeylerine ilişkin t testi tablosu 52 -- Tablo 12. Yaşlarına göre evli bireylerin evlilikte problem çözme düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler 53 -- Tablo 13. Yaşlarına göre evli bireylerin evlilikte problem çözme düzeylerine ilişkin varyans analizi tablosu 53 -- Tablo 14. Eğitim düzeylerine göre evli bireylerin evlilikte problem çözme düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler 54 -- Tablo 15. Eğitim düzeylerine göre evli bireylerin evlilikte problem çözme düzeylerine ilişkin varyans analizi tablosu 55 -- Tablo 16. Evlilik sürelerine göre evli bireylerin evlilikte problem çözme düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler 55 -- Tablo 17. Evlilik sürelerine göre evli bireylerin evlilikte problem çözme düzeylerine ilişkin varyans analizi tablosu 56 -- 4.4. Evli Bireylerin Evlilik Doyumu Düzeylerine İlişkin Bulgular 57 -- Tablo 18. Evli bireylerin cinsiyetlerine göre evlilik doyumu düzeylerine ilişkin t testi tablosu 57 -- Tablo 19. Yaşlarma göre evli bireylerin evlilik doyumu düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler 58 -- Tablo 20. Yaşlarma göre evli bireylerin evlilik doyumu düzeylerine ilişkin varyans analizi tablosu,. 58 -- Tablo 21. Eğitim düzeylerine göre evli bireylerin evlilik doyumu düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler 59 -- Tablo 22. Eğitim düzeylerine göre evli bireylerin evlilik doyumu düzeylerine ilişkin varyans analizi tablosu 59 -- Tablo 23. Evlilik sürelerine göre evli bireylerin evlilik doyumu düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler 60 -- Tablo 24. Evlilik sürelerine göre evli bireylerin evlilik doyumu düzeylerine ilişkin varyans analizi tablosu 61 -- 4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 62 -- 4.1. Sonuç ve Tartışma 62 -- 4.2. Öneriler 67 -- Uygulama İçin Öneriler 67 -- KAYNAKÇA 69 -- EKLER 78 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİletişim, Evlilikteen_US
dc.subjectEvliliken_US
dc.subjectCommunication in marriageen_US
dc.subjectMarriageen_US
dc.subject.lccHQ 743.T9/B69
dc.titleEvli bireylerin bilinçli farkındalık düzeyleri ile evlilik doyumu ve problem çözme becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimien_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage85en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record