Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Figen
dc.contributor.authorYaman, Yılmaz Sema
dc.date.accessioned09.08.2018T10:51:06Z
dc.date.accessioned2018-10-02T20:11:35Z
dc.date.available09.08.2018T10:51:06Z
dc.date.available2018-10-02T20:11:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationYaman, Yılmaz Sema. (2018). Kadınların internetten satın alma davranış sürecini etkileyen faktörler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttp://katalog.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/76830.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2424
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstract...en_US
dc.description.tableofcontentsÖzet,. ii -- Abstract, iii -- Teşekkür,. iv -- Tablo Listesi,. ix -- Şekil Listesi, x -- Kısaltmalar,. xi -- GİRİŞ,. 1 -- BİRİNCİ BÖLÜM, 3 -- 1. ELEKTRONİK TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA ile İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE, 3 -- 1.1 Elektronik Ticaret Kavramı, 3 -- 1.1.1 Elektronik Ticaretin Tanımı ve Kapsamı,. 4 -- 1.1.2 Elektronik Ticaretin Tarihsel Gelişimi, 7 -- 1.1.3 Elektronik Ticaret Türleri, 10 -- 1.1.3.1 Taraflarına Göre Elektronik Ticaret Türleri,. 10 -- 1.1.3.1.1 İşletmeden İşletmeye Elektronik Ticaret (B2B), 10 -- 1.1.3.1.2 İşletmeden Tüketiciye Elektronik Ticaret (B2C),. 11 -- 1.1.3.1.3 İşletmeden Devlete Elektronik Ticaret (B2G),. 12 -- 1.1.3.1.4 Tüketiciden Tüketiciye Elektronik Ticaret (C2C),. 12 -- 1.1.3.1.5 Tüketiciden İşletmeye Elektronik Ticaret (C2B),. 13 -- 1.1.3.1.6 Tüketiciden Devlete Elektronik Ticaret (C2G),. 14 -- 1.1.4 Elektronik Ticaretin Avantaj ve Dezavantajları, 14 -- 1.1.4.1 Elektronik Ticaretin İşletmelere Avantajları, 14 -- 1.1.4.2 Elektronik Ticaretin İşletmelere Dezavantajları,. 16 -- 1.2 İnternet Üzerinden Pazarlama,. 17 -- 1.2.1 İnternet Üzerinden Pazarlama Kavramı,. 17 -- 1.2.2 İnternet Üzerinden Pazarlamaya Geçiş, 20 -- 1.2.3 İnternet Üzerinden Pazarlama Süreci, 20 -- 1.2.3.1 Amaçların ve Stratejilerin Belirlenmesi,. 21 -- 1.2.3.2 Pazar Bölümlendirme ve Hedef Kitlenin Belirlenmesi, 22 -- 1.2.3.3 Pazarlama Karmasının Oluşturulması, 22 -- 1.2.3.3.1 E-Ürün,. 23 -- 1.2.3.3.2 E-Fiyat,. 24 -- 1.2.3.3.3 E-Dağıtım,. 25 -- 1.2.3.3.4 E-Tutundurma, 26 -- 1.2.3.3.5 Hedef Kitle (İnsan), 27 -- 1.2.3.3.6 Süreç, 28 -- 1.2.3.3.7 Fiziksel Kanıtlar,. 28 -- 1.2.4 İnternet Üzerinden Pazarlamada Organizasyon, Uygulama, Kontrol ve Geri Besleme,. 29 -- İKİNCİ BÖLÜM,. 30 -- 2. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ve ELEKTRONİK TİCARETTE SATIN ALMA DAVRANIŞI ile İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE,. 30 -- 2.1 Tüketici Davranışları Kavramı ve Özellikleri, 30 -- 2.2 Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler,. 32 -- 2.2.1 Kültürel Faktörler, 34 -- 2.2.1.1 Kültür, 34 -- 2.2.1.2 Alt Kültür, 35 -- 2.2.1.3 Sosyal Sınıf,. 35 -- 2.2.2 Sosyal Faktörler,. 35 -- 2.2.2.1 Referans Grupları, 36 -- 2.2.2.2 Aile, 36 -- 2.2.2.3 Roller ve Statü, 37 -- 2.2.3 Kişisel Faktörler,. 37 -- 2.2.3.1 Yaş, 37 -- 2.2.3.2 Cinsiyet,. 38 -- 2.2.3.3 Meslek ve Eğitim Düzeyi,. 38 -- 2.2.3.4 Gelir Düzeyi, 39 -- 2.2.3.5 Medeni Durum, 39 -- 2.2.4 Psikolojik Faktörler, 39 -- 2.2.4.1 Motivasyon (Güdülenme),. 40 -- 2.2.4.2 Algılama, 42 -- 2.2.4.3 Öğrenme, 44 -- 2.2.4.4 Tutum, 46 -- 2.2.4.5 Kişilik, 47 -- 2.3 Tüketici Satın Alma Karar Süreci,. 48 -- 2.3.1 İhtiyacın Ortaya Çıkması,. 49 -- 2.3.2 Alternatiflerin Belirlenmesi,. 51 -- 2.3.3 Alternatiflerin Değerlendirilmesi,. 51 -- 2.3.4 Satın Alma Kararı, 52 -- 2.3.5 Satın Alma Sonrası Değerlendirme,. 53 -- 2.4 Elektronik Ticarette Satın Alma Davranışı,. 54 -- 2.4.1 Elektronik Ticaretin Tercih Edilme Nedenleri (Motivasyonlar),. 54 -- 2.4.2 Elektronik Ticaretin Tercih Edilmeme Nedenleri (Bariyerler), 56 -- 2.4.3 Elektronik Ticarette Satın Alınan Ürünler,. 57 -- 2.4.4 Kadınların Elektronik Ticaret Davranışları,. 60 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM,. 65 -- 3. ARAŞTIRMA DİZAYNI ve METODOLOJİSİ, 65 -- 3.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi,. 65 -- 3.2 Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örneklem Seçimi,. 66 -- 3.3 Araştırmanın Türü, Yöntemi ve Analiz Metodu,. 67 -- 3.4 Araştırmanın Anket Formu ve Ölçek Dizaynı, 68 -- 3.5 Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli,. 71 -- 3.6 Araştırmanın Kantitatif Sonuçları,. 72 -- 3.6.1 Betimleyici İstatistikler ve Frenkans Tabloları, 72 -- 3.6.2 Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizleri, 75 -- 3.6.3 Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi,. 80 -- 3.7 SONUÇ, 84 -- 3.7.1 Genel Değerlendirme,. 84 -- 3.7.2 Araştırmanın Kısıtları ve Gelecek Araştırmalar için Öneriler,. 86 -- EKLER, 87 -- KAYNAKÇA,. 92 -- --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketiciler_Psikoloji
dc.subjectTüketici davranışı_Cinsel farklılıklar
dc.subjectConsumers_Psychology
dc.subjectConsumer behavior_Sex differences
dc.subject.lccHF 5415.32/Y36
dc.titleKadınların internetten satın alma davranış sürecini etkileyen faktörleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.endpage55en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record