Show simple item record

dc.contributor.advisorŞeker, Muzaffer
dc.contributor.authorShin, Sinem Naz Alp
dc.date.accessioned2014-09-30T10:41:58Z
dc.date.accessioned2018-08-06T18:13:17Z
dc.date.available2014-09-30T10:41:58Z
dc.date.available2018-08-06T18:13:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationShin, Sinem Naz Alp. (2014). Nişanlanmanın hüküm ve sonuçları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2338
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/56346.pdf
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var. -- Basılı hali mevcuttur.en_US
dc.description.abstract4721 sayılı Medeni Kanununun aile hukuku bölümünde evlilikten önce 118-123’ncü maddelerinde düzenlenen nişanlanma, aile hukukunun bir kurumu olarak nitelendirilmiştir. Nişanlanma, bu niteliği itibariyle sadece ahlaki ve fiili bir ilişki olmaktan çıkmış, hukuki bir ilişki niteliğini kazanmış ve aile hukuku kurumu olarak kabul edilmiştir. 4721 sayılı Medeni Kanun ile nişanlanma halinde taraflar arasında hukuki bir ilişki doğmaktadır. Bu hukuki ilişki her iki tarafa hak ve yükümlülükler getirmekte olup, taraflar kanunda belirtilmiş olan yükümlülüklere uymadıkları takdirde, bazı yaptırımlarla karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmada, öncelikle nişanlanma kavramı, nişanlanmanın hukuk niteliği, nişanlanma ehliyeti ve engelleri ana hatlarıyla açıklanacak, son olarak nişanlanmanın sona erme sebep ve sonuçları, ayrıntılı bir şekilde öğreti ve yargı kararları ışığında ele alınacaktır.en_US
dc.description.abstractIn the Family Law Section of the Turkish Civil Code No. 4721, engagement is arranged in 118’th to 123’rd clauses before marriage and has been described as an institution of the Family Law. Thus, it has been accepted not only moral and a de facto relationship but also a legal relationship as a Family Law institution. With the engagement due to the Civil Code No. 4721, legal relationship is occured between parties as mentioned above. Some certain rights and obligations are arisen from this legal relationship. Unless the parties comply with the obligations caused from engagement, they have to be faced with some sanctions. In this study, engagement concept, legal theory of engagement, ability (capacity) and disability of engagement will be explained substantially. Finally, the causes and consequences of the termination of engagement will be discussed in detail in the light of doctrine and judicial decisions.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET, iii -- KISALTMALAR, iv -- GİRİŞ, 1 -- 1. AİLE VE NİŞANLANMA KAVRAMI, NİŞANLANMANIN ÖNEMİ, HUKUKİ -- NİTELİĞİ VE KOŞULLARI, 2 -- 1.1. AİLE VE NİŞANLANMA KAVRAMI, NİŞANLANMANIN ÖNEMİ, 2 -- 1.1.1. AİLE VE NİŞANLANMA KAVRAMI, 2 -- 1.1.2. NİŞANLANMANIN ÖNEMİ, 3 -- 1.2. NİŞANLANMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ, 5 -- 1.2.1. ÖN SÖZLEŞME GÖRÜŞÜ, 5 -- 1.2.2. KARAR GÖRÜŞÜ, 6 -- 1.2.3. BAĞIMSIZ SÖZLEŞME GÖRÜŞÜ, 7 -- 1.3. NİŞANLANMANIN KOŞULLARI, 8 -- 1.3.1. NİŞANLANMA İRADESİ, 8 -- 1.3.2. NİŞANLANMA EHLİYETİ, 14 -- 1.3.3. NİŞANLANMA ENGELLERİ, 18 -- 1.3.3.1. Nişanlanma İmkansız Olmamalıdır, 19 -- 1.3.3.2. Nişanlanacaklar Arasında Kesin ve Mutlak Bir Nişanlanma Engeli -- Bulunmamalıdır, 19 -- 1.3.3.2.1. Kesin ve Mutlak Nişanlanma Engelleri, 19 -- 1.3.3.2.1.1. Kesin Evlenme Yasağı Oluşturacak Derecedeki Kan ve Kayın -- Hısımlığı, 19 -- 1.3.3.2.1.2. Nişanlanacaklar Arasında Evlatlık İlişkisinin Varlığı, 20 -- 1.3.3.2.1.3. Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk, 21 -- 1.3.3.2.1.4. Mevcut Evlilik, 22 -- 1.3.3.2.2. Kesin ve Mutlak Olmayan Nişanlanma Engelleri, 23 -- 1.3.3.2.2.1. Boşanmış Kadının, Bekleme Süresinin Sona Ermesinin -- Beklenmemesi, 23 -- 1.3.3.2.2.2.Çifte Nişanlanmanın, Bir Nişanlanma Engeli Olup Olmadığı -- Problemi, 23 -- 2. NİŞANLANMA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI, TARAFLARIN -- YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI, 24 -- 2.1. NİŞANLANMA SÖZLEŞMENİN KURULMASI, 24 -- 2.2. NİŞANLANMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİNİ DOĞURMAYA BAŞLADIĞI AN, 26 -- 2.2.1. VADEYE BAĞLI NİŞANLANMADA, 26 -- 2.2.2. ŞARTA BAĞLI NİŞANLANMADA, 27 -- 2.3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI, 28 -- 2.3.1. NİŞANLANMADAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER, 29 -- 2.3.1.1. Evlenme Yükümlülüğü, 29 -- 2.3.1.2. Sadakat Yükümlülüğü, 31 -- 2.3.1.3. Yardımlaşma ve Dayanışma Yükümlülüğü, 31 -- 2.3.2. NİŞANLANMADAN DOĞAN HAKLAR, 32 -- 2.3.2.1. Tanıklıktan Kaçınma Hakkı, 32 -- 2.3.2.2. Hâkimlikten Kaçınma Hakkı, 33 -- 2.3.2.3. Haksız Fiil Failinden Maddi Tazminat İsteme Hakkı, 33 -- 2.3.2.4. Haksız Fiil Failinden Manevi Tazminat İsteme Hakkı, 34 -- 2.3.2.5. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma Hakkı, 34 -- 3. NİŞANLANMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE SONA ERMENİN -- HUKUKİ SONUÇLARI, 35 -- 3.1. NİŞANLANMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ, 35 -- 3.1.1. EVLENME, 35 -- 3.1.2. ÖLÜM VEYA GAİPLİK, 37 -- 3.1.3. ÇİFTE NİŞANLANMA, 38 -- 3.1.4. BOZUCU ŞARTIN GERÇEKLEŞMESİ, 38 -- 3.1.5. KESİN BİR EVLENME ENGELİNİN ORTAYA ÇIKMASI, 38 -- 3.1.6. İMKÂNSIZLIK, 39 -- 3.1.7. ANLAŞMA, 39 -- 3.1.8. NİŞANLANMANIN TEK TARAFLI OLARAK SONA ERDİRİLMESİ, 39 -- 3.1.9. İRADE BOZUKLUĞU HALLERİ, 42 -- 3.2. SONA ERMENİN HUKUKİ SONUÇLARI, 42 -- 3.2.1. HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ, 43 -- 3.2.1.1. Genel Olarak, 43 -- 3.2.1.2. Hediye Kavramı, 44 -- 3.2.1.3. Hediyelerin Geri Verilmesinin Şartları, 46 -- 3.2.1.4. Nişanlıların Birbirlerine Verdiği Mektup ve Fotoğraflar, 48 -- 3.2.1.5. Hediyelerin İadesini Talep Edebilecek Kişiler, 48 -- 3.2.1.6. Hediyeleri Geri Verme Tarzı, 49 -- 3.2.1.6.1. Hediyelerin Aynen İadesi, 50 -- 3.2.1.6.2. Hediyelerin Mislen İadesi, 50 -- 3.2.1.6.3. Hediyelerin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İadesi, 51 -- 3.2.1.7. Hediyelerin Geri Verilmesinin Talep Hakkının Niteliği, 52 -- 3.2.1.8. Başlık Parası Sorunu, 52 -- 3.2.1.9. Hediyelerin Geri Verilmesi Davasında İspat Yükü, 55 -- 3.2.2. MADDİ TAZMİNAT, 55 -- 3.2.2.1. Genel Olarak, 55 -- 3.2.2.2. Maddi Tazminatın Şartları, 56 -- 3.2.2.2.1. Nişanın Haklı Bir Sebep Olmaksızın Bozulması, 56 -- 3.2.2.2.2. Davalının Nişanın Bozulmasında Kusurlu Olması, 58 -- 3.2.2.2.3. Davacının Nişanın Bozulması Sebebiyle Zarara Uğramış Olması, 59 -- 3.2.2.2.4. Zarar ile Nişanın Bozulması Arasında Nedensellik Bağı Olması, 59 -- 3.2.2.3. Maddi Tazminat Yükümlüsü ve Maddi Tazminat Talebinde Bulunabilecek Kişiler, 59 -- 3.2.2.4. Giderilmesi Talep Edilebilecek Maddi Zararlar, 61 -- 3.2.2.5. Maddi Zarar ve Tazminatın Hesaplanması, 62 -- 3.2.2.6. Maddi Zararların İspatı, 63 -- 3.2.3. MANEVİ TAZMİNAT, 63 -- 3.2.3.1. Genel Olarak, 63 -- 3.2.3.2. Manevi Tazminatın Şartları, 65 -- 3.2.3.2.1. Geçerli Bir Nişan Sözleşmesinin Olması, 65 -- 3.2.3.2.2. Nişanı Bozan Tarafın Kusurlu Olması, 65 -- 3.2.3.2.3. Tazminat İsteyen Nişanlının Kusurluluğu, 66 -- 3.2.3.2.4. Tazminat İsteyen Nişanlının Kişilik Hakkının İhlal Edilmiş Olması, 66 -- 3.2.3.3. Manevi Tazminat Talep Edebilecek Kişiler, 69 -- 3.2.3.4. Manevi Tazminatın Biçimi, 71 -- 3.2.3.5. Manevi Tazminatın Hesaplanması, 71 -- 3.2.3.6. Manevi Zararın İspatı, 72 -- 3.2.4. ZAMANAŞIMI, 72 -- 3.2.5. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, 74 -- SONUÇ, 76 -- KAYNAKÇA, 79en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNişanlanma_Hukuk ve mevzuat_Türkiye
dc.subjectBetrothal_Law and legislation_Turkey
dc.subject.lccKKX 543/S55
dc.titleNişanlanmanın hüküm ve sonuçlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage90en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record