Show simple item record

dc.contributor.advisorÖymen, Gözde
dc.contributor.authorKalaycı, Beyza Nur
dc.date.accessioned2014-02-20T10:49:08Z
dc.date.accessioned2018-08-06T14:37:22Z
dc.date.available2014-02-20T10:49:08Z
dc.date.available2018-08-06T14:37:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKalaycı, Beyza Nur. (2013). Faydacı ve hedonik güdülerin mağazasız perakendeciliğe etkileri : elektronik alışveriş üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2283
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/54153.pdf
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractGünümüz pazarlama anlayışı tüketiciyi ön plana çıkarmış ve tüketicinin ihtiyaçlarının tespit edilmesi oldukça önem kazanmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının gün geçtikçe artması elektronik alışverişin, üreticiler ve tüketiciler için önemini artırmıştır. Böylece elektronik alışveriş davranışını etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması gereği doğmuştur. Tüketiciler sadece ihtiyaçlarını gidermek için alışveriş yapmamakta, aynı zamanda tüketim deneyiminden zevk almaya da çalışmaktadırlar. Bu bağlamda tüketicinin satınalma davranışında bulunurken hedonik veya faydacı güdülerden ne ölçüde etkilendikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın teorik bölümünde, tüketici davranışları, e-ticaret, perakendecilik ve mağazasız perakendecilik ile hedonik ve faydacı tüketim hakkındaki bilgilere değinilmiştir. Teorik çerçeveden hareketle İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde okuyan öğrenciler arasında iki fokus grup çalışması yapılmıştır. Öncelikle öğrencilerin e-alışverişte hedonik ve faydacı tüketime yönelme nedenleri tespit edilmiş, bu tespitler sonucunda hedonik ve faydacı tüketim davranışı ile demografik faktörler arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ilişkiden sonra Arnolds’un (2003) yaptığı ölçekle analizler yapılmıştır. Fokus grup sonucunda hedonik ve faydacı tüketimin e-alışveriş üzerindeki etkileri ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmada, mağazasız perakendecilikte hedonik ve faydacı güdülerin tüketiciler üzerindeki etkilerini görebilirsiniz.en_US
dc.description.abstractToday’s marketing approach brought forward consumer and defining needs of the consumer gained great importance. Technological developments and increase on usage of internet day by day increased the importance of electronic shopping for producers and consumers. That’s why it was required to bring out the factors that affect online shopping behaviors. Consumers shop for not only satisfying needs but also trying to enjoy from the shopping experience. Within this frame, this study aims to show how much hedonic and utilitarian impulses during a purchasing activity affect consumers. The theory part of the study emphasizes the information on consumer behaviors, e- business, retail and non-store retailing and hedonic and utilitarian consumption. Based on theoretical part, a focus group study was conducted between 2 focus groups from different faculties’ students of Istanbul Commerce University. First of all, the reasons of students’ approach to hedonic and utilitarian consuming were defined and then the relationship between hedonic-utilitarian consuming behaviors and demographic factors were examined. After all, the findings were analyzed with Arnolds’s (2003) measurements. As result of focus group study, the effects of hedonic and utilitarian consumption on internet shopping are brought out. When we look closer to these effects, although men are expected to be utilitarian, in today's conditions, some men seem to be hedonic as much as women are.en_US
dc.description.tableofcontentsTez Onay Sayfası, ii -- Özet, iii -- Abstract, iv -- Tablo Listesi, viii -- Şekil Listesi, ix -- Kısaltmalar, x -- GİRİŞ, 1 -- 1. PERAKENDECİLİK KAVRAMI, 3 -- 1.1. Perakendeciliğin Tanımı, 3 -- 1.1.1. Perakendeciliğin Sınıflandırılması, 4 -- 1.1.1.1. İşletmenin Çeşidine Göre Perakendecilik, 6 -- 1.1.1.2. Sahiplik Tipine Göre Perakendecilik, 6 -- 1.1.1.3. Taşıdığı Ürün Tipine Göre Perakendecilik, 8 -- 1.1.1.4. Coğrafi Yere Göre Perakendecilik, 9 -- 1.1.1.5. Mağazasız Perakendecilik, 9 -- 1.1.1.5.1. Katalog Perakendeciliği, 13 -- 1.1.1.5.2. Telefonla Satış, 14 -- 1.1.1.5.3. Elektronik Alışveriş, 14 -- 1.1.1.5.4. Doğrudan Satış, 15 -- 1.1.1.5.5. Otomatik Makinalarla Satış, 16 -- 1.2. Mağazasız Perakendecilikte Yeni Yaklaşımlar ve E-Ticaret, 16 -- 2. TÜKETİCİ DAVRANIŞINDA HEDONİK VE FAYDACI GÜDÜLER, 18 -- 2.1. Tüketici Davranışları ve Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler, 18 -- 2.1.1. Kültürel Faktörler, 22 -- 2.1.2. Sosyal Faktörler, 22 -- 2.1.3. Kişisel Faktörler, 23 2.1.4. Psikolojik Faktörler, 24 -- 2.2. Tüketim Olgusu, 28 -- 2.2.1. Hedonizm (Hazcılık) ve Hedonik Tüketim, 30 -- 2.2.1.1. Felsefi Hedonizm, 34 -- 2.2.1.2. Psikolojik Hedonim, 35 -- 2.2.2. Faydacılık ve Faydacı Tüketim, 38 -- 2.2.3. Hedonik ve Faydacı Tüketim Arasındaki Farklar, 40 -- 2.3. Hedonik ve Faydacı Güdüler, 43 -- 2.4. Elektronik Alışveriş Davranışında Faydacı ve Hedonik Güdüler, 45 -- 3. E-TİCARET, 47 -- 3.1. E-Ticaret Kavramı, 47 -- 3.2. Elektronik Ticaret Uygulamaları, 52 -- 3.2.1. İşletmeler Arası E-Ticaret (B2B), 52 -- 3.2.2. İşletme ve Tüketiciler Arası E-Ticaret (B2C), 53 -- 3.2.3. Tüketiciden Tüketiciye E-Ticaret (C2C), 55 -- 3.2.4. İşletme ve (Devlet) Kamu İdareleri Arasındaki E-Ticaret (B2G), 55 -- 3.2.5. Tüketici ve (Devlet) Kamu İdareleri Arasındaki E-Ticaret (C2G), 56 -- 3.2.6. Tüketiciden İşletmeye E-Ticaret (C2B), 56 -- 3.3. Elektronik Ticaret Araçları, 56 -- 3.3.1. Telefon, 56 -- 3.3.2. Faks, 57 -- 3.3.3. Televizyon, 57 -- 3.3.4. Elektronik Ödeme ve Para Transfer Sistemleri, 57 -- 3.3.5. Elektronik Veri Değişimi (EDI), 58 -- 3.3.6. İnternet, 58 -- 3.4. E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar, 59 -- 4. FAYDACI VE HEDONİK GÜDÜLERİN MAĞAZASIZ PERAKENDECİLİĞE ETKİLERİ: ELEKTRONİK ALIŞVERİŞ ÜZERİNE -- FOKUS GRUP ÇALIŞMASI, 63 -- 4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi, 63 -- 4.2. Araştırmanın Yöntemi, 64 -- 4.3. Araştırmanın Sınırlılıkları, 64 -- 4.4. Araştırmanın Soruları, 64 -- 4.5. Araştırmanın Örneklem, i 65 -- 4.6. Araştırmanın Bulguları, 73 -- 4.7. Araştırmanın Sonucu, 76 -- SONUÇ, 78 -- KAYNAKÇA 81 -- EK, 92 -- Eki 93en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlışveriş_Psikolojik yönleri
dc.subjectTüketici davranışı
dc.subjectElektronik ticaret
dc.subjectShopping_Psychological aspects
dc.subjectConsumer behavior
dc.subjectElectronic commerce
dc.subject.lccHF 5548.32/K35
dc.titleFaydacı ve hedonik güdülerin mağazasız perakendeciliğe etkileri : elektronik alışveriş üzerine bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage97
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record