Show simple item record

dc.contributor.advisorDurmuş, Ahmet Hayri
dc.contributor.authorAtan, Menduh
dc.date.accessioned2015-08-12T10:07:35Z
dc.date.accessioned2018-08-06T11:24:20Z
dc.date.available2015-08-12T10:07:35Z
dc.date.available2018-08-06T11:24:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationAtan, Menduh. (2015). Yaratıcı muhasebe teknikleri ile finansal tablo manipülasyonu ve örnek uygulamalı finansal tablolar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı , İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2188
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/60950.pdf
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractGelişen finansal piyasalarla birlikte finansal tabloların ve finansal verilerin yorumlanması geçmiş dönemlerle kıyasla daha da önem kazanmaya başlamıştır. Finansal tablo hazırlayıcılarının bilgi sağladığı kişi sayısı arttıkça olası bir olumsuzluk durumunda bu olumsuzluklardan negatif olarak etkilenen kişi sayısı da aynı yönde artış göstermektedir. 2000’li yılların başında yaşanan Enron, Worldcom ve Parmalat gibi şirket iflasları ve Enron olayına bağlı olarak Arthur Andersen adlı uluslararası denetim firmasının denetim lisansının iptal edilmesi ile yüz binlerce yatırımcı ve çalışan mağdur olmuş ve milyarlarca ABD Doları değerinde servet kaybı yaşanmıştır. Bu iflaslarla birlikte yaratıcı muhasebe ismi daha sık duyulmaya başlanmıştır. Yaratıcı muhasebe, muhasebe uygulamalarını kullanarak finansal tabloların yanıltıcı bir şekilde hazırlanması ve sunulması amacıyla yapılan işlemler bütünüdür. Yaratıcı muhasebe uygulamasında temel amaç finansal tablo okuyucusunu ve paydaşları yanıltmak olarak değerlendirilmektedir. Finansal tabloların güvenirliğini sağlamak ve yanıltıcı muhasebe uygulamalarını kontrol etmek amacıyla dünya genelinde başta Sarbanes-Oxley (“SOX”) yasası olmak üzere gereken kontrol sistemleri kurulmuş ve risk önleyici adımlar atılmaya başlanmıştır. Türkiye’de bu regülasyonları yıllardır SPK, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kuruluşları yapmaktadırlar. Bu kuruluşlara tabi şirketler finansallar tablolarını UFRS başta olmak üzere önceden belirlenmiş raporlama standartlarına göre hazırlamaktadırlar. Ancak bankacılık kuruluşları, sigorta şirketleri, aracı kurumlar ve halka açık şirketler dışındaki şirketlerde yeknesak bir muhasebe sistematiği yok idi. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 2011 yılında kabulü ve buna bağlı olarak KGK’nın kurulması ile birlikte yukarıdaki kapsam dışında yer almayan ancak belirli ölçeğin üzerindeki şirketler de artık finansal tablolarını UFRS’den uyarlanan TFRS’lere hazırlamaya başlayacaklar. Mevcut uygulamalara ek olarak ilk defa TFRS’ye göre finansal tablolarını hazırlayacak şirketler için finansal tabloların yeknesaklığı ve güvenirliliği sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı; finansal tablo okuyucularına ve paydaşlara muhtemel yaratıcı muhasebe yöntemlerini, seçimlik muhasebe politikaları dahi olmak üzere, ilgili UFRS/TFRS ve UMS/TMS uygulamalarına referanslarını baz alarak açıklamak ve farkındalık yaratmaktır.en_US
dc.description.abstractThe interpretation of financial statements and the financial information have become more important in parallel with the development of financial markets. As the number of people for whom the preparer of financial statements provide information has increased, the number of people which may negatively affected from any complication increases. At the beginning of the 2000s, thousands of investors and employees were aggrieved by the bankruptcy cases of Enron, Worldcom and Parmalat and the cancellation of auditor license of the international audit firm named Arthur Andersen with connection to collapse of Enron. These collapses had been resulted in a loss wealth of billions of US Dollars. The name of creative accounting has become familiar together with these bankruptcies. The creative accounting is aggregation of deceptive accounting applications and transactions regarding the preparation and the presentation of financial statements. The main object of creative accounting is widely acknowledged as to mislead the readers of financial statements and the related stakeholders. To increase the reliability of the financial statements and to control the creative accounting applications, some global control systems, especially Sarbanes-Oxley Act (“SOX”) and risk preventive frameworks been formed. In Turkey, these regulations have been controlled by governmental authorities such as Turkish CMB, BRSA, and Treasury for a long time. The entities regulated by these governmental authorities prepare and present their financial statements in accordance with the specified accounting frameworks such as IFRS. However, there was no applied uniform accounting framework for the entities other than baking institutions, insurance companies, financial intermediary companies and listed companies in Turkey. With the acceptance of New Turkish Commercial Code numbered 6102 in 2011 and incorporation of the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority, the entities which are not in the scope listed above and over a specified size will prepare and present their financial statements in accordance with TFRS which is derived from IFRS. Together with the current applications, there are concerns over the uniformity and reliability of the financial statements which will prepared accordance with TFRS especially for the entities who will prepare and present for the first time. The objective of this study is to present the potential creative accounting applications, together with alternative accounting treatments, with the references to IFRS/TFRS and IAS/TAS to the readers of financial statements and the stakeholders and raise awareness.en_US
dc.description.tableofcontentsGİRİŞ, 1 -- 1 KAVRAMSAL AÇIKLAMA, 4 -- 1.1 Finansal Tablolara ve Raporlama Standartlarına Genel Bakış 4 -- 1.1.1 UMS/UFRS’ye Genel Bakış ve Türkiye’de Uygulama, 4 -- 1.1.2 TMS’nin Kavramsal Çerçevesi ve Muhasebe Standartları ile İlişkisi, 6 -- 1.1.3 Finansal Tablo Kullanıcıları ve Kullanıcıların Bilgi İhtiyacı, 6 -- 1.1.4 Finansal Tabloların Amacı, 8 -- 1.1.5 Muhasebenin Varsayımları ve Tahakkuk Esası, 9 -- 1.1.6 Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri, 10 -- 1.1.7 İhtiyaca Uygun ve Güvenilir Bilgiyle İlgili Sınırlamalar, 12 -- 1.1.8 Finansal Tabloların Unsurları, 13 -- 1.1.9 Finansal Tabloların Unsurlarının Tahakkuku, 15 -- 1.1.10 Finansal Tabloların Unsurlarının Ölçüm Esasları, 18 -- 1.2 Yaratıcı Muhasebe Nedir? 19 -- 1.2.1 Finansal Bilgi Manipülasyonu ve Yaratıcı Muhasebe, 19 -- 1.2.2 Hile ve Hileli Raporlama, 21 -- 1.2.3 Yaratıcı Muhasebe ve Hile Sınırları, 22 -- 1.2.4 Dünyada Yaşanmış Suiistimal Örnekleri, 22 -- 1.2.5 Suiistimal ve Yaratıcı Muhasebeye Yönelten Etmenler, 23 -- 1.2.6 Finansal Tablolarda Yönetimin Sorumlulukları ve Yaratıcı Muhasebe İlişkisi, 27 -- 1.2.7 Finansal Tablolarda Bağımsız Denetçi Sorumlulukları ve Yaratıcı Muhasebe İlişkisi . 28 -- 1.2.8 Düzenleyici Kuruluşların Sorumluluğu ve Yaratıcı Muhasebe İlişkisi, 29 -- 1.2.9 Yaratıcı Muhasebenin Yararları ve Sakıncaları, 30 -- 1.2.10 Kapsam Sınırlamaları, 31 -- 2 SEÇİMLİK MUHASEBE POLİTİKALARI, 32 -- 2.1 Maddi Duran Varlıklarda İlk Muhasebeleştirme Sonrası Ölçüm 33 -- 2.1.1 Muhasebe Politikaları, 33 -- 2.1.2 Finansal Tablo Hazırlayıcısı Açısından Seçimlik Politikanın Önemi ve Uygulanması 34 -- 2.1.3 Örnek Uygulama, 36 -- 2.1.4 SPK’ya Kote Şirketlerden Örnek (ABC Pazarlama), 41 -- 2.1.5 Hileli Raporlamaya Açık Konular, 42 -- 2.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklarda İlk Muhasebeleştirme Sonrası Ölçüm 43 -- 2.2.1 Muhasebe Politikaları, 43 -- 2.2.2 Finansal Tablo Hazırlayıcısı Açısından Seçimlik Politikanın Önemi ve Uygulanması 45 -- 2.2.3 Örnek Uygulama, 47 -- 2.2.4 SPK’ya Kote Şirketlerden Örnek (BCD Ticari), 49 -- 2.2.5 Hileli Raporlamaya Açık Konular, 50 -- 2.3 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde İlk Muhasebeleştirme Sonrası Ölçüm 51 -- 2.3.1 Muhasebe Politikaları, 51 -- 2.3.2 Finansal Tablo Hazırlayıcısı Açısından Seçimlik Politikanın Önemi ve Uygulanması 52 -- 2.3.3 Örnek Uygulama, 53 -- 2.3.4 SPK’ya Kote Şirketlerden Örnek (CDE GYO), 55 -- 2.3.5 Halka Açık GYO’ların Değerleme Esasları, 57 -- 2.3.6 Hileli Raporlamaya Açık Konular, 58 -- 2.4 SPK Örneklerinde Kombinasyon ve Seçimlik Muhasebe Farkları Analizi 59 -- 3 YARATICI MUHASEBE TEKNİKLERİ, 61 -- 3.1 Varlıkların Olduğundan Fazla Gösterilmesi ve Yanlış Muhasebeleştirme Uygulamaları 61 -- 3.1.1 Yeniden Değerleme Yönteminin Uygunluğu: Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 62 -- 3.1.2 Değer Tespit Raporları: Yeniden Değerleme Yöntemi ve Gerçeğe Uygun Değer -- Yöntemlerinde Değerleme Raporları, 63 -- 3.1.3 Amortisman Ayırma Yöntemleri, 68 -- 3.1.4 Stoklarda Net Gerçekleşebilir Değer ve Değer Düşüklüğü, 76 -- 3.1.5 Parasal Varlıklarda TMS 39 Uygulamaları (Etkin Faiz Yöntemi), 81 -- 3.1.6 Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi (TMS 23 Uygulamaları), 87 -- 3.1.7 Giderlerin Varlıklar Üzerinde Aktifleştirilmesi, 92 -- 3.1.8 Finansal Varlıklarda Değerleme Esasları, 97 -- 3.1.9 Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü, 101 -- 3.1.10 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü, 102 -- 3.1.11 Ertelenmiş Vergi Muhasebeleştirmesinde Yaratıcı Muhasebe Teknikleri, 103 -- 3.2 Gelirlerin Olduğundan Fazla Gösterilmesi ve Yanlış Muhasebeleştirme Uygulamaları 106 -- 3.2.1 Yanlış/Fazla Gelir Kaydetme (TMS 18 Uygulamaları), 107 -- 3.2.2 İnşaat Muhasebesinde Yaratıcı Muhasebe Teknikleri (TMS 11 Uygulamaları), 115 -- 3.3 Yükümlülüklerin Olduğundan Az Gösterilmesi Yanlış Muhasebeleştirme Uygulamaları 117 -- 3.3.1 Gider Tahakkukları ve Karşılıklar, 118 -- 3.3.2 Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşme (Onerous Contracts), 121 -- 3.3.3 Tazminatların Muhasebeleştirilmesi (Reimbursement), 122 -- 3.3.4 Çalışanlara Sağlanan Faydaların Muhasebeleştirilmesi, 123 -- 3.4 Giderlerin Az Gösterilmesi Yanlış Muhasebeleştirme Uygulamaları ve Örnekleri 128 -- 3.5 Konsolidasyon Hileleri 130 -- 3.5.1 Kontrol Değerlendirmesi:, 130 -- 3.5.2 Diğer Taraflarla Olan İlişkiler ve Kontrol/ Özel Amaçlı İşletmeler, 135 -- 3.5.3 Konsolidasyon Muhasebesi İşlemleri:, 136 -- 3.5.4 Yeknesak Muhasebe Politikaları, 137 -- 3.5.5 Ölçme Dönemi ve Raporlama Tarihi, 138 -- 3.5.6 Kontrol Gücü Olmayan Paylar, 138 -- 3.5.7 Kontrolün Kaybı, 139 -- 3.5.8 Kur Değişimi Etkileri, 140 -- 3.6 Satın Alma Muhasebesi (Purchase/Acquisition Accounting) ve Şerefiye Hileleri 142 -- 3.6.1 İşletme Birleşmelerin Tanımlanması, 142 -- 3.6.2 Edinen İşletmenin Ve Birleşme Tarihinin Belirlenmesi, 144 -- 3.6.3 Ölçme Dönemi, 146 -- 3.6.4 Muhasebeleştirme ve Ölçme İlkesi, 147 -- 3.6.5 Pazarlıklı Satın Alım Kazancı (Negatif Şerefiye), 151 -- 3.6.6 Aşamalı Olarak Gerçekleşen İşletme Birleşmesi, 153 -- 3.6.7 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi, 153 -- 3.7 Kiralama İşlemleri 156 -- 3.7.1 Finansal Kiralama-Faaliyet Kiralaması Ayırımı, 156 -- 3.7.2 Finansal Kiralama Muhasebeleştirmesi, 158 -- 3.7.3 Satış ve Geri Kiralama İşlemleri (Sale and Leaseback), 160 -- 3.8 Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Transferi 162 -- 3.9 İşletmenin Sürekliliği 164 -- 3.10 Eksik ve/veya Yanlış Dipnot Açıklamaları ve Sunumları 166 -- 3.11 Aşırı Muhafazakarlık ve Karların Gelecek Dönemlere Devredilmesi 167 -- 4 SONUÇ, 168 -- KAYNAKÇA, 170en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilançolar (Mali rapor)
dc.subjectFinancial statements
dc.subject.lccHF 5681.B2/A83
dc.titleYaratıcı muhasebe teknikleri ile finansal tablo manipülasyonu ve örnek uygulamalı finansal tablolaren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record