Show simple item record

dc.contributor.advisorÇemberci, Murat
dc.contributor.authorYılmaz, Huriye
dc.date.accessioned2016-10-26T09:34:39Z
dc.date.accessioned2018-08-06T09:54:53Z
dc.date.available2016-10-26T09:34:39Z
dc.date.available2018-08-06T09:54:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationYılmaz, Huriye. (2016). Tedarik zincirinde güvenin firma performansı üzerine etkisinde işbirlikçi avantajın mediatör rolü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lojistik Yönetimi, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2133
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/68480.pdf
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractHızla değişen müşteri talepleri ve artan rekabet karşısında, finansal ve finansal olmayan kaynakların kısıtlı olması, firmaları, tedarik zinciri ortaklarıyla işbirliği yapmaya yönlendirmiştir. Tedarik zinciri işbirliği, işbirliğindeki ortaklara, işbirlikçi avantaj olarak ifade edilen ortaklaşa rekabet avantajı sağlamaktadır. Güven, her türlü sosyal ilişkinin öncülü olan psikolojik bir faktördür ve işbirlikçi ilişkiler için de olmazsa olmazdır. Bu çalışmada, tedarik zincirinde güvenin, firma performansı üzerine etkisinde, işbirlikçi avantajın mediatör etkisi incelenmiştir. Araştırmada, işbirlikçi avantajın ve güvenin, firma performansını pozitif yönde etkilediği görülmüştür. İşbirlikçi avantajın, tedarik zincirinde güvenin firma performansı üzerinde etkisinde mediatör etkisi de istatistiksel olarak kanıtlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe scarcity of the financial and non-financial resources in a rapidly changing customer demands and increasing competition environment forced companies to collaborate with their supply chain partners. Supply chain collaboration results in collaborative advantage, the strategic benefits gained over competitors through supply chain partnering. Trust is a psychological factor crucial for all social relations, and is also essential for supply chain collaboration. In this research, the mediator role of collaborative advantage has been investigated on the effect of supply chain trust on firm performance The research results show that collaborative advantage positively affects the firm performance. It is also proven that the mediator role of supply chain trust on the effect of collaborative advantage on firm performance is statistically significant.en_US
dc.description.tableofcontentsÖZ (ABSTRACT), i -- İçindekiler Tablosu, ii -- Tablolar Listesi, iv -- Şekiller Listesi, v -- 1. GİRİŞ, 1 -- 1.1. Problem Tanımlama, 3 -- 1.2. Çalışmanın Amacı ve Katkıları, 4 -- 1.3. Tez Düzeni, 5 -- 2. LİTERATÜR ÇALIŞMASI, 6 -- 2.1. Kavramsal Temeller, 6 -- 2.1.1 Tedarik ve Tedarik Zinciri Kavramı, 6 -- 2.1.1.1. Tedarik Kavramı, 6 -- 2.1.1.2. Tedarik Zinciri Kavramı, 8 -- 2.1.1.3. Tedarik Zincirinin Yapısı, 10 -- 2.1.1.4. Tedarik Zinciri Çeşitleri, 11 -- 2.1.1.5. Tedarik Zinciri Kararları, 13 -- 2.1.2. Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı, 13 -- 2.1.2.1. Tedarik Zinciri Yönetimi Tanımı ve Kapsamı, 13 -- 2.1.2.2. Tedarik Zinciri Yönetiminin Amaçları, 17 -- 2.1.2.3. Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi ve İşletmelere Sağladığı Faydalar, 17 -- 2.1.2.4. Tedarik Zinciri Yönetiminde İşletme Süreçleri, 18 -- 2.2. Kavramsal Çerçeve, 19 -- 2.2.1. Tedarik Zincirliğinde İşbirliği Kavramı, 19 -- 2.2.1.1. Tedarik Zincirinde İşbirliğinin Tanımı, 20 -- 2.2.1.2. Tedarik Zincirinde İşbirliğinin Avantajları, 23 -- 2.2.1.3. Tedarik Zincirinde İşbirliğini Etkileyen Faktörler, 24 -- 2.2.1.4.Tedarik Zincirinde İşbirliğinin Boyutları, 28 -- 2.2.2. İşbirlikçi Avantaj Kavramı, 32 -- 2.2.2.1. İşbirlikçi Avantajın Tanımı, 32 -- 2.2.2.2. İşbirlikçi Avantajın Boyutları, 33 -- 2.2.3. Tedarik Zincirinde Güven Kavramı, 35 -- 2.2.4. Firma Performansı Kavramı, 40 -- 2.2.5. Hipotezler ve Kavramsal Model, 44 -- 3. ARAŞTIRMA METODU VE ÖLÇÜM, 46 -- 3.1. Araştırma Alanı, 46 -- 3.2. Veri Toplama, 46 -- 3.3. Anket ve Ölçek Geliştirme, 46 -- 4. VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR, 48 -- 4.1 Demografik Bilgiler, 48 -- 4.2. İstatistiksel Analiz, 50 -- 4.3. Ölçek Doğrulama, 50 -- 4.4 Regresyon Analizi, 53 -- 4.5. Baron ve Kenny Testi, 55 -- 4.6. Sobel Testi, 60 -- 5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME, 61 -- 5.1. Sonuçların Tartışılması, 61 -- 5.2. Araştırmanın Katkıları, 62 -- 5.2.1. Teorik Katkılar, 63 -- 5.2.2. Yönetimsel Katkılar, 63 -- 5.3. Kısıtlar ve İleri Araştırma, 64 -- EKLER, 66 -- KAYNAKÇA, 71en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş lojistiği_Yönetim
dc.subjectLojistik
dc.subjectFiziksel dağıtım, Mallar_Yönetim
dc.subjectBusiness logistics_Management
dc.subjectLogistics
dc.subjectPhysical distribution of goods_Management
dc.subject.lccHD 38.5/Y55
dc.titleTedarik zincirinde güvenin firma performansı üzerine etkisinde işbirlikçi avantajın mediatör rolüen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage81
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record