Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçıntaş, Murat
dc.contributor.authorMaimaiti, Waisiman
dc.date.accessioned2016-10-31T10:18:13Z
dc.date.accessioned2018-08-05T20:29:52Z
dc.date.available2016-10-31T10:18:13Z
dc.date.available2018-08-05T20:29:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMaimaiti, Waisiman. (2016). Çinli ve Türk işletme yöneticilerinin liderlik tarzlarının karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). , İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2101
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/68489.pdf
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractLiderlik konusunda çok eskiden bu yana hem bilim adamları hem de işletmeler tarafından sayısız incelemeler ve araştırmalar yapılmıştır. Liderlik aslında bir süreçtir. Lider vizyon belirler ve sahip olduğu özellikler, potansiyel güçleri ile örgütü vizyona doğru yönlendirir. İnsanların yaşadığı her yerde liderlikten söz etmek mümkündür. Liderlik günümüzdeki küreselleşmenin çok hızlı ve yaygın olduğu ortamda işletmelerin etkili ve verimli başarılar elde edebilmesi için çok önemlidir. Geçmişten bu yana kültür ve coğrafik etkenlerden dolayı, birçok liderlik görüşleri ve teorileri ortaya çıkmıştır. İnsanların içinde bulunduğu kültür ve yaşam tarzları farklı liderlik davranışlarında bulunmasına sebep olmuştur. Modern yönetim sistemi ve teorileri, Çin’de çok geç fark edilmiştir. Ama daha çok geleneksel yönetim anlayışı tercih eden, Çin’e özel bazı liderlik davranışları modern yönetim sistemine uygun biçimde hareket etmeye, uyum sağlamaya çalışmıştır. Bu tez çalışmasında farklı iki kültür ve coğrafyaya sahip olan yöneticilerin liderlik tarzları üzerinden araştırma yapılmıştır. Türk ve Çin işletmelerin küreselleşmesi, ortak girişime gitmeleri, büyümeleri konusundaki araştırmalarında bir katkı olabileceğini düşündüğümüz bu araştırmanın evrenini Türkiye ve Çin’den kolayda örneklem yoluyla ulaşılan Türk ve Çinli işletme yöneticileri oluşturmaktadır. İnternet aracılığı ile toplam 232 yöneticiye ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan yöneticilere uygulanan anket verileri analizi sonucunda bulgular elde edilmiştir, bulgulara dayalı açıklama ve değerlendirme yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Türk ve Çinli yöneticilerin liderlik tarzlarına yönelik anket verileri üzerinde yapılan istatistiki analizler sonucunda, Türk ve Çinli yöneticilerin liderlik tarzları arasında her hangi bir fark bulunmamıştır. Türk ve Çinli yöneticilerin en yüksek puan ile, daha çok demokratik liderlik tarzını benimsedikleri ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractBoth scientists and enterprises have always carried out research and studies on leadership. In fact, leadership is a process. The leader determines a vision and leads the organization towards this vision with his characteristics and potential strengths. One can talk of leadership at any place where human beings exist. Therefore, leadership is highly important for effective and efficient functioning and thus consequent achievements of an enterprise in today’s environment of globalization, which is both rapid and prevalent in its nature. Due to cultural and geographical factors, several approaches and theories exist on leadership. The culture and the lifestyle surrounding people cause them to adopt different manners in their leadership status. In China, modern management systems and theories have been realized very late. However, some leadership behaviors specific to China, which prefer rather a traditional management mentality have become to act in accordance and compliance with the modern management system. This thesis aims to examine the leadership styles of leaders from two different cultural backgrounds and two different geographies. Turkish and Chinese executives to whom we have obtained through convenience sampling from China and Turkey constitute the nature of this research, which we consider as a great contribution in further studies on globalization of Turkish and Chinese enterprises, their joint venture and growth. We have reached to total 232 executives via Internet. As a result of the analysis of the survey conducted to participating executives, an explanation and evaluation has been made. In conclusion, the statistical analysis of the survey conducted on leadership styles of Turkish and Chinese executives reveals that there is no difference between the leadership styles of Turkish and Chinese executives. The study also demonstrates that the Turkish and Chinese executives mostly adopt a democratic leadership style with top score.en_US
dc.description.tableofcontentsÖZET, i -- ABSTRACT, ii -- İÇİNDEKİLER, iii -- TABLOLAR LİSTESİ, vi -- ŞEKİLLER LİSTESİ, ix -- 1. GİRİŞ,, 1 -- 1.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi,, 2 -- 1.2. Çalışmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları,, 2 -- 2. LİDER VE LİDERLİK TEMEL KAVRAMLARI, 4 -- 2.1. Lider, 4 -- 2.2. Liderliğin Önemi ve Liderliğe Olan İhtiyaç, 5 -- 2.3. Yönetici Ve Liderlik, 8 -- 2.3.1. Yönetim ve Yöneticilik Kavramı, 8 -- 2.3.2. Yönetici, 9 -- 2.3.3. Liderlik İle Yöneticilik İlişkisi, 9 -- 2.4. Liderlik Teorileri, 13 -- 2.4.1. Özellik Teorisi, 14 -- 2.4.2. Davranış Teorisi, 17 -- 2.4.3. Durumsal Liderlik Teorisi:, 19 -- 2.5. Liderlik Tarzları, 20 -- 2.5.1. Geleneksel Liderlik Tarzları, 20 -- 2.5.1.1. Otokratik Liderlik Tarzı, 20 -- 2.5.1.2. Demokratik –Katılımcı Liderlik Tarzı, 21 -- 2.5.1.3. Liberal Liderlik Tarzı, 22 -- 2.6. Çağdaş Liderlik Tarzları, 22 -- 2.6.1. Karizmatik Liderlik, 23 -- 2.6.2. Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik, 23 -- 2.6.2.1. Etkileşimci Liderlik, 24 -- 2.6.2.2. Dönüşümcü Liderlik, 24 -- 2.6.3. Vizyoner Liderlik, 26 -- 2.7. Diğer Liderlik Tarzları, 27 -- 2.7.1. Otantik Liderlik, 27 -- 2.7.2. Stratejik Liderlik, 29 -- 2.7.3. Ruhsal Liderlik (Spiritüel Liderlik), 30 -- 2.8. Çin’de Liderlik, 31 -- 2.8.1. Çin’de Liderlik Konusundaki Temel Sistem, 31 -- 2.8.2. Çin Liderlik Özellikleri:, 31 -- 2.8.3. Çin’de Liderlik Anlayışı, 32 -- 2.8.3.1. Taoizm, 32 -- 2.8.3.2. Konfüçyüs?çülük, 33 -- 2.8.3.3. Mohizm, 35 -- 2.8.3.4. Hukuk Ve Kanun, 36 -- 2.8.3.5. Askeri Strateji, 36 -- 2.8.3.6.Siyasi Ve Diplomatik Siyasi Strateji, 39 -- 2.8.4. Çin –Batı Liderlik Farkları, 39 -- 2.8.4.1. Liderlik Özelliklerine Göre Farkları, 40 -- 2.8.4.2. Kültüre Göre Liderlik Farkları, 40 -- 3. YÖNTEMBİLİM, 44 -- 3.1. Araştırma Konusu ve Önemi, 44 -- 3.2. Araştırmanın Amacı, Kapsamı Ve Kısıtları, 45 -- 3.3. Araştırma Hipotezleri, 46 -- 3.4. Araştırma Evreni ve Örneklemi, 46 -- 3.5. Veri Toplama Aracı ve Kullanılan Ölçek, 47 -- 3.6. Araştırma Veri Ve Bilgilerinin Analizi, 47 -- 3.6.1. Araştırma Örneğinin Sosyo-Demografik Özellikleri, 48 -- 3.6.2. Araştırmaya Katılan Türk ve Çinli Yöneticilerin Liderlik Tarzına İlişkin Dağılımları, 59 -- 3.6.2.1. Araştırmaya Katılan Çinli Yöneticilerin Liderlik Tarzına İlişkin Dağılımları, 59 -- 3.6.2.2. Araştırmaya Katılan Türk Yöneticilerin Liderlik Tarzına İlişkin Dağılımları, 64 -- 3.6.3. Araştırmaya Katılan Türk ve Çinli Yöneticilerin Liderlik Tarzlarının Karşılaştırılması, 69 -- 4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME, 74 -- EKLER, 77 -- Ek1-Araştırma Anketi, 78 -- KAYNAKÇA, 82 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYönetim_Türkiye
dc.subjectYönetim_Çin
dc.subjectManagement_Turkey
dc.subjectManagement_China
dc.subjectLeadership_
dc.subject.lccHD 38.2/M35
dc.titleÇinli ve Türk işletme yöneticilerinin liderlik tarzlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksel Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage84
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record