Show simple item record

dc.contributor.advisorKarabulut, Ahu Tuğba
dc.contributor.authorÖzer, Elif
dc.date.accessioned2016-10-25T09:28:34Z
dc.date.accessioned2018-08-05T20:29:47Z
dc.date.available2016-10-25T09:28:34Z
dc.date.available2018-08-05T20:29:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationÖzer, Elif. (2016). Kalite uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkisi : inşaat sektöründe bir uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/68474.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2093
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractGünümüzde kalite, işletmelerin ulusal ve küresel pazarlarda rekabet avantajı kazanması için gerekli bir unsurdur. Bu tezin amacı kalite uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Kalite uygulamalarının boyutları şunlardır: Üst yönetimin liderliği, müşteri odaklılık, kalite sistem prosesleri, insan kaynakları uygulamaları, tedarikçi ilişkileri, süreç kontrol ve geliştirme. Dengeli Başarı Göstergesinin boyutları şunlardır: Finansal Performans, Firma İçi Performans, Müşteri Performansı, Yenilik ve Öğrenme Performansı. Araştırma kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma için hazırlanan anket formu inşaat sektöründeki 3 şirkette çalışan 300 kişiye uygulanmış ve bulguları analiz edilmiştir. Toplanan veriler güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizine tabi tutulmuştur. Çalışmada işletmelerin kalite uygulamalarının işletme performansını pozitif yönlü etkilediği bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the effect of quality practices on company performance. Quality practices are explored in 6 dimensions. On the other hand, performance is explored in 4 dimensions. The convenience sampling method is prefered in this dissertion. The questionnaire which was prepared for this was filled by 300 employees in 3 companies in construction sector. Reliability analysis, factor analysis, correlation analysis and multiple regression analysis were applied to the collected. Quality practices are found to have positive effects on company performance.en_US
dc.description.tableofcontentsÖzet, iii -- İçindekiler, iv -- Tablolar Listesi, vii -- Şekiller Listesi, viii -- Kısaltmalar Listesi, ix -- GİRİŞ, 1 -- 1-KALiTE VE KAVRAMLARI VE ISO 9000 KALİTE YÖNETİM -- STANDARTLARI, 3 -- 1.1.Kalite, 3 -- 1.2. Kalitenin Tarihsel Gelişimi, 7 -- 1.3.Kalite Kavramları, 9 -- 1.3.1.Kalite Gözetimi, 9 -- 1.3.2.Kalite Halkası, 9 -- 1.3.3.Kalite Denetimi, 9 -- 1.3.4.Toplam Kalite Kontrol, 9 -- 1.3.5.Kalite Planlaması, 10 -- 1.3.6.Kalite Politikası, 10 -- 1.3.7.Kalite Sistemi, 11 -- 1.3.8.Toplam Kalite Yönetimi, 11 -- 1.4.Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri, 13 -- 1.4.1.Üst Yönetimin Liderliği, 13 -- 1.4.2.Müşteri Odaklılık, 15 -- 1.4.3.Kalite Sistem Prosesleri, 17 -- 1.4.4.Çalışanların Katılımı ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, 18 -- 1.4.5.Tedarikçi İlişkileri, 19 -- 1.4.6.Süreç Kontrol ve Sürekli Geliştirme, 19 -- 1.5. Kalite Güvence Sistemi ve ISO 9000 Standartları, 20 -- 1.5.1.Standardizasyon, 20 -- v -- 1.5.2.ISO ve TSE, 21 -- 1.5.3. Kalite Güvencesi, 21 -- 1.5.4.Kalite Güvence Sistemi, 22 -- 1.5.5. ISO 9000 Kavramı, 23 -- 1.5.6.ISO 9000 Standartlarının Tarihsel Gelişimi ve Revizyonlar, 26 -- 1.5.7. ISO 9001:2000 Revizyonu, 29 -- 1.6.ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, 30 -- 1.6.1.Kalite Yönetim Sistemi, 31 -- 1.6.2.Yönetimin Sorumluluğu, 32 -- 1.6.3.Kaynak Yönetimi, 32 -- 1.6.4.Ürün Gerçekleştirme, 32 -- 1.6.5.Ölçme, Analiz ve İyileştirme, 33 -- 1.6.7.ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde Karşılaşılan Sorunlar, 33 -- 1.6.8. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin İşletmeler Açısından Önemi ve -- Yararları, 33 -- 1.7.ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, 34 -- 1.7.1 ISO 9001:2015 Farklılıklar, 35 -- 1.7.2.TS EN ISO 9001:2015 Versiyonunun Faydaları, 35 -- 3.PERFORMANS VE DENGELİ BAŞARI GÖSTERGESİ (BALANCED -- SCORECARD), 36 -- 2.1.Performans Kavramı, 36 -- 2.1.1 Performans Ölçümü, 37 -- 2.2.Dengeli Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard), 37 -- 2.2.1.Finansal Performans Boyutu, 39 -- 2.2.2.Müşteri Performansı Boyutu, 40 -- 2.2.3.Firma İçi Performans Boyutu, 41 -- 2.2.4.Yenilik ve Öğrenme Boyutu, 42 -- 3.KALİTE UYGULAMALARININ İŞLETME PERFORMANSI -- ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR -- ARAŞTIRMA, 45 -- 3.1.Araştırmanın Amacı, 45 -- 3.2.Araştırma Örneklemi ve Yöntemi, 45 -- 3.3.Verilerin Analizi, 45 -- 3.4.Araştırma Modeli, 46 -- vi -- 3.5.Araştırmanın Hipotezleri, 46 -- 3.6.Araştırma Formu ve Kullanılan Ölçekler, 47 -- 3.7.Demografik Bilgiler, 47 -- 3.8.Kalite Uygulamaları Ölçeğine Ait Ortalama, Standart Sapmaları, Faktör ve -- Güvenilirlik Analizi, 48 -- 3.9.Performans Ölçeğine Ait Ortalama, Standart Sapmaları ve Faktör Analizi, 52 -- 3.10. Korelasyon Analizi, 55 -- 3.11. Regresyon Analizi Sonuçları, 56 -- SONUÇ, 59 -- Kaynakça, 60 -- Ekler, 66 -- Ek1: Demografik Tablolar, 66 -- Ek 2: Anket Formu, 71en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplam kalite yönetimi_Türkiye
dc.subjectİnşaat sektörü_Türkiye
dc.subjectTotal quality management_Turkey
dc.subjectConstruction industry_Turkey
dc.subject.lccHD 62.15/Ö947
dc.titleKalite uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkisi : inşaat sektöründe bir uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksel Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage97en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record