Show simple item record

dc.contributor.advisorKarabulut, Ahu Tuğba
dc.contributor.authorMaimaitimin, Nuernisahan
dc.date.accessioned2015-10-19T13:21:39Z
dc.date.accessioned2018-08-05T20:29:41Z
dc.date.available2015-10-19T13:21:39Z
dc.date.available2018-08-05T20:29:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMaimaitimin, Nuernisahan. (2015). Çin’in Guangdong bölgesindeki üretim işletmelerinin toplam kalite yönetimi : (TKY) uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/63378.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2080
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractGünümüzde teknolojinin gittikçe gelişmesi, müşteri ihtiyaçlarının artması ile işletmeler arası rekabette artış görülmektedir. İşletmeler bu yoğun rekabet ortamına ayak uydurabilmek için yeni yöntemler aramışlar ve bunun sonucunda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve Balanced Scorecard (BSC) gibi çağdaş yönetim düşüncelerini ortaya çıkarmıştır. Çin malı hakkında ne kadar eleştiriler olsa bile, Çin malı neredeyse dünyanın her yerine ulaşmış ve Çin ‘‘Dünyanın Fabrikası’’ olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada Dünyanın Fabrikası adlandırılan Çin’in Guangdong bölgesindeki üretim firmalarının TKY uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkisi, BSC performans ölçme sisteminin boyutları (finansal boyutu, müşteri boyutu, İşletme iç süreçler boyutu ve öğrenme ve gelişme boyutu) açısından tanımlayıcı araştırma yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma bu bölgedeki 300 üretim firması üzerinde yapılmış, elde edilen veriler SPSS 21 programında istatistiksel analizler edilmiş ve TKY’nin araştırma bölgesindeki üretim işletmeleri performansını pozitif yönden etkilediği sonucuna varılmıştır. Sonuca göre, Firma performansını en çok arttıran tedarikçi seçimi ilkesidir. Bununla birlikte diğer faktörlerin performansa olan etkisi de çoktan aza doğru tedarikçi ilişkileri, ürün tasarımı, çevre faktörü ve en son imalat süreci faktörü olduğu görülmektedir.en_US
dc.description.abstractWith the quickly development of the technology and the increase of the customer’s requirements, the competitions between companies are growing up. Companies have tried to find many new management methods to survive in the fierce competition, therefore emerged management models like Total Quality Management (TQM) and Balances Score Card (BSC). Although there are a lot of critics about the products from china, nowadays the products of china have reached all over the world and being used in every corner- that’s why the China is named nowadays as ‘‘The factory of the world’’. In this paper the effects of TQM on the factories in Guangdong province of China were investigated based on the four performance factors of BSC (finance, customer, process, and learning). This study is based on questionnaire survey for 300 factories in Guangdong province, and the data are analyzed by SPSS 21 program. Finally, the effects of TQM on the production companies in Guangdong province were analyzed and discussed. The results show that TQM has a remarkable positive effect on the production companies in Guangdong: the choose of the supplier is the most critical factor, then the relationship with the supplier, product design, environment factor and production time limit is being the last.en_US
dc.description.tableofcontentsÖzet, III -- İÇNDEKLER, IV -- Tablolar Listesi, VIII -- Şekiller Listesi, X -- Kısaltmalar Listesi, XI -- GİRİŞ, 1 -- 1.Aratırmanın Amacı ve Önemi, 1 -- 2. Aratırmanın Kapsamı, 1 -- 3. Aratırmanın Hipotezleri, 2 -- 4. Aratırma Yöntemleri, 2 -- 5. Aratırma Bölümleri, 3 -- 1. TOPLAM KALTE YÖNETM, 4 -- 1.1. Kalite Kavramı ve Tarihsel Geliimi, 4 -- 1.1.1. Kalitenin Tanımı, 4 -- 1.1.2. Kalitenin Boyutları, 7 -- 1.1.3. Kalitenin Bileenleri, 8 -- 1.1.3.1. Tasarım Kalitesi, 9 -- 1.1.3.2. Uygunluk Kalitesi, 9 -- 1.1.3.3. Performans Kalitesi, 9 -- 1.1.4. Kaliteyi Etkileyen Faktörler, 10 -- 1.1.4.1. Pazar (Market), 10 -- 1.1.4.2. Para (Money), 10 -- 1.1.4.3. Yönetim (Management), 11 -- 1.1.4.4. nsan (Man), 11 -- 1.1.4.5. Motivasyon (Motivation), 11 -- 1.1.4.6. Malzeme (Materials), 12 -- 1.1.4.7. Makine ve Teçhizat (Machines and Mechanization), 12 -- 1.1.4.8. Modern Bilgi Metotları (Modern Information Methods), 12 -- 1.1.4.9. Üretim Parametreleri Oluturma, 13 -- 1.1.4. Kalitenin Tarihsel Geliimi, 13 -- 1.1.4.1. Muayene Aaması, 14 -- 1.1.4.2. statistiksel Kalite Kontrol Aaması, 14 -- 1.1.4.3. Kalite Güvencesi, 15 -- 1.1.4.4. Toplam Kalite Yönetimi Aaması, 15 -- 1.2. Toplam Kalite Yönetimi, 17 -- 1.2.1. Toplam Kalite Yönetimi Kavramı, 17 -- 1.2.1.1. Toplam Kalite Yönetimi Tanımı, 17 -- 1.2.1.2. Toplam Kalite Yönetiminin Amacı, 18 -- 1.2.1.3. Klasik Yönetim Anlayıı ile Karılatırılması, 19 -- 1.2.2. Gurular ve Yaklaımları, 20 -- 1.2.1.1. William Edwards Deming, 20 -- 1.2.2. 2. Juran, 21 -- 1.2.2.3. Crosby, 22 -- 1.2.2.4. shikawa, 22 -- 1.2.2.5. Masaaki mai, 22 -- 1.2.2.6. Dr. Armand V. Feigenbaum, 23 -- 1.2.3. Toplam Kalite Yönetimi’nin Temel lkeleri, 23 -- 1.2.3.1. Liderlik, 24 -- 1.2.3.2. Müteri Odaklılık, 25 -- 1.2.3.3. Tedarikçilerle birlii, 26 -- 1.2.3.4. Tüm Çalıanların Katılımı, 26 -- 1.2.3.5. Sürekli Gelitirme, 27 -- 1.2.3.5.1. Sıfır Hata, 27 -- 1.2.3.5.2. Eitim, 27 -- 1.2.3.6. Kalite Bilgisi Yönetimi, 28 -- 1.2.4. Uluslararası Yönetim Sistemleri, 28 -- 1.2.4.1. SO 9000 Ailesi, 28 -- 1.2.4.2. SO14001, 29 -- 1.2.4.3. SO 22000, 30 -- 1.2.4.4. OHSAS 18001, 30 -- 1.2.4.5. SO/TS 16949, 30 -- 1.2.5. Çin’de Toplam Kalite Yönetimi, 30 -- 1.2.5.1. Kalitenin Çin’deki Tarihsel Geliimi, 31 -- 1.2.5.1.1. Devrim Öncesi Kalite, 31 -- 1.2.5.1.1. Devrim Sonrası Kalite, 31 -- 2. PERFORMANS, 34 -- 2.1. Performans ile lgili Temel Kavramlar, 34 -- 2.1.1. Performans, 34 -- 2.1.2. Performans Ölçüleri ve Performans Göstergeleri, 36 -- 2.1.3. Performans Deerleme ve Performans Deerleme Sistemi, 36 -- 2.2. Geleneksel ve Modern Performans Ölçme Yaklaımları, 38 -- 2.3. Balanced Scorecard (BSC), 41 -- 2.3.1. Balanced Scorecard’ın Ortaya Çıkıı, 41 -- 2. 4. Balanced Scorecard’ın Boyutları, 43 -- 2.4.1. Finansal Boyutu, 44 -- 2.4.1.1. letme Stratejisinin Finansal Amaçları, 44 -- 2.4.1.1.1. Gelir Artıı ve Bileimi, 44 -- 2.4.1.1.2. Maliyetin Düürülmesi ve Verimlilik Artıı, 45 -- 2.4.1.1.3. Varlıkların Deerlendirilmesi, 45 -- 2.4.1.2. letme Performansının Finansal Göstergeleri, 45 -- 2.4.2. Müteri Boyutu, 46 -- 2.4.2.1. Müteri Boyutundaki Temel Ölçümler, 47 -- 2.4.2.1.1. Pazar Payı, 47 -- 2.4.2.1.2. Müteri Memnuniyeti, 47 -- 2.4.2.1.4. Müteri Kazanma, 48 -- 2.4.2.1.5. Müteri Kârlılıı, 48 -- 2.4.2.2. Müteri Boyutundaki Genel Performans Amaç ve Ölçütler, 49 -- 2.4. 3. ç Süreçler Boyutu, 50 -- 2.4.3.1. ç Süreçler Boyutundaki Deer Zinciri, 50 -- 2.4.3.2. letme çi lemler ile lgili Genel Amaç ve Ölçütler, 51 -- 2.4. 4. Örenme ve Gelime Boyutu, 52 -- 2.4.4.1. Örenme ve Gelime Boyutunun Üç Kategorisi, 53 -- 2.4.4.1.1. Çalıanların Yetenekleri, 53 -- 2.4.4.1.2. Bilgi Sistemlerinin Yeterlilii, 54 -- 2.4.4.1.3. Motivasyon, Yetki Vermek ve Balantı Kurmak, 54 -- 2.4.4.2. Örenme ve Gelime Boyutu ile lgili Genel Amaçlar, 55 -- 3. ÇN’N GUANGDONG BÖLGESNDEK ÜRETM LETMELERNN -- TOPLAM KALTE YÖNETM (TKY) UYGULAMALARININ LETME -- PERFORMANSI ÜZERNDEK ETKS ÇALIMASI, 57 -- 3.1. Aratırma Bölgesi Tanıtımı, 57 -- 3.1.1. Genel Durumu, 57 -- 3.1.2. Ekonomik Durumu, 58 -- 3.2. Aratırma ile lgili Bilgiler, 58 -- 3.2.1. Aratırma Modeli, 58 -- 3.2.2. Evren ve Örneklem, 58 -- 3.2.3. Verilerin Analizi, 59 -- 3. 3. Verilerin Analizi, 59 -- 3.3.1. Demografik Veriler, 59 -- 3.3.2. Firma Verileri, 61 -- 3.3.3. Toplam Kalite Yönetimi Ölçeine Ait Faktörlerin Güvenilirlik Hesaplamaları, 64 -- 3.3.4. letme Performansı ile lgili Tanımlayıcı statistikler, 69 -- 3.3.5. Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ile Firma Performansı Arasındaki Korelâsyon -- likilerinin ncelenmesi, 73 -- 3.3.6. Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansına Etkisinin Çoklu -- Regresyon Modeli ile ncelenmesi, 74 -- 3.4. Verilerle Hipotezlerin Analizi, 75 -- SONUÇ, 77 -- KAYNAKÇA, 80 -- Ekler, 85 -- Ek 1. Çin Haritası, 85 -- Ek 2. Çin Guangdong Eyaleti Haritası ve llere Göre malat Sektörü Daılımı, 86 -- Ek 3. Anket, 87en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplam kalite yo?netimi_Çin
dc.subjectToplam kalite yo?netimi, işletmelerde
dc.subjectTotal quality management_Chine
dc.subjectTotal quality management in business
dc.subject.lccHD 62.5/M35
dc.titleÇin’in Guangdong bölgesindeki üretim işletmelerinin toplam kalite yönetimi : (TKY) uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksel Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage94en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record