Show simple item record

dc.contributor.advisorBayraktar, Osman
dc.contributor.authorDemirbaş, Zeynep
dc.date.accessioned2017-12-01T09:13:17Z
dc.date.accessioned2018-08-05T20:21:10Z
dc.date.available2017-12-01T09:13:17Z
dc.date.available2018-08-05T20:21:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationDemirbaş, Zeynep. (2017). Sağlık işletmelerinde örgüt iklimi ve çalışan memnuniyeti ilişkisi üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2038
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/74140.pdf
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractÖrgüt iklimi, genel olarak örgüte kimlik veren, iş çevresi kapsamında hayat süren ve hizmet veren bireyler tarafından dolaylı veya direk olarak algılanan ve çalışanların motivasyonu ile hareketlerini etkileyeceği varsayılan ölçülebilen tüm özelliklerdir. Aynı zamanda örgüt iklimi, örgütteki ortak psikolojinin, yarattığı atmosferdir. İşletmelerin bu hangi sektör, hangi alan da hizmet veriyor olursa olsun ana hedeflerinden biri piyasada varlığını uzun bir süre devam ettirmektir. Bunun için de örgüt iklimi kadar önemli bir diğer kavramda çalışan memnuniyetidir. Çalışan memnuniyeti, ortaya konulan işin çeşitli yönlerinde beslenen pozitif tutumların toplamı olarak ifade edilmektedir. Örgüt iklimi ve çalışan memnuniyeti arasında ortak noktalar bulunmaktadır. İşletme açısından bu iki kavram hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmada, örgüt iklimi ve çalışan memnuniyeti ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, çalışanların sosyodemografik özelliklerinin, örgüt iklimi ve çalışan memnuniyeti üzerine etkisinin olup olmadığı tespit etmektir. Araştırmada saha araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmış ve araştırma 300 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda ise örgüt iklimi ile çalışan memnuniyeti arasında orta seviyede anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe organizational climate is all characteristics that can be measured by employees who are motivated and influenced by their motivations and movements indirectly or directly by the individuals who give service in the context of business environment. At the same time, the organizational climate, the atmosphere created by the common psychology in the organization. Regardless of which sector and which sector of the business is serving, one of the main objectives of the business is to maintain its presence in the market for a long time. For this, it is the satisfaction of working in another concept which is as important as organizational climate. Employee satisfaction is expressed as the sum of positive attitudes nourished in various aspects of the work being revealed. Organizational climate and employee satisfaction are common points. In terms of business, these two concepts are vital. In this context, the relationship between organizational climate and employee satisfaction has been tried to be investigated. The aim of the study is to determine whether the sociodemographic characteristics of employees are influenced by organizational climate and employee satisfaction. Survey method was used from the field research methods in the research and the research was carried out with 300 health workers. As a result of the research, it was seen that there was a meaningful relation between organizational climate and employee satisfaction in middle level.en_US
dc.description.tableofcontentsÖz, i -- Abstract, ii -- Tablolar Listesi, vi -- Şekiller Listesi, viii -- I. GİRİŞ, 1 -- A. Problem Cümlesi, 2 -- B. Araştırmanın Amacı, 2 -- C. Araştırmanın Kapsamı Ve Kısıtları, 2 -- II. ALANYAZIN, 3 -- A. Sağlık Ve Sağlık İşletmeleri, 3 -- 1. Sağlık Tanım ve Kavramları, 3 -- 2. Sağlık Hizmetleri Kavramı ve Anlamı, 4 -- 3.Hastane İşletmeleri, 7 -- 3.1.İşletmenin Tanımı ve Amaçları, 7 -- 3.2.Hastane İşletmelerinin Tanımı ve Amaçları, 8 -- 3.3. Hastane İşletmelerinin Türleri, 10 -- 3.3.1.Yataklı Sağlık İşletmeleri, 10 -- 3.3.2.Yataksız Sağlık İşletmeleri, 10 -- 4. Hastane İşletmelerinin Özellikleri ve Diğer İşletmelerden Farklılıkları, 11 -- 4.1. Hastanelerin Hizmet Organizasyonu Özelliği, 11 -- 4.2. Hastanelerin Karmaşık Açık-Dinamik Yapı Sistemleri Özelliği, 13 -- 4.3. Hastanelerin Matriks Yapıdaki Faaliyet Organizasyonu, 14 -- 4.4. Hastane Hizmetlerinin Süreç Organizasyonu, 15 -- B. Örgüt İklimi, 17 -- 1. Örgüt ve Örgüt İklimi, 17 -- 2. Örgüt İkliminin Öğeleri, 19 -- 3. Örgüt İkliminin Boyutları, 20 -- 4.Örgüt İklimi Türleri, 24 -- 4.1. Açık İklim Tipi, 24 -- 4.2. İlgili İklim Tipi, 26 -- 4.3. İlgisiz İklim Tipi, 26 -- 4.4. Kapalı İklim Tipi, 26 -- 5. Örgüt İklimimin Özellikleri, 27 -- 6. Örgüt İklimini Belirleyen Faktörler ve Etkileri, 30 -- C. Çalışan Memnuniyeti, 33 -- 1. Çalışan Memnuniyeti Tanımı ve Önemi, 33 -- 2. Çalışan Memnuniyetinde Rol Oynayan Faktörler, 34 -- 2.1. Bireysel Faktörler, 34 -- 2.2. Örgütsel Faktörler, 39 -- 3. Çalışan Memnuniyetinin Etkileri, 45 -- D. Benzer Çalışmalar, 47 -- III. YÖNTEMBİLİM, 48 -- A. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi, 48 -- B. Veri Toplama Araçları, 48 -- 1. Örgüt İklimi Ölçeği, 48 -- 2. Çalışan Memnuniyeti Ölçeği, 49 -- C. Araştırmanın Etik Yönü, 49 -- D.Araştırmanın Tasarımı ve Modeli, 50 -- E. Veri Analizi, 52 -- 1.Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Yöntemler, 52 -- 2. Ölçeklerin Güvenirlilik Analizi, 52 -- 3. Araştırmanın Hipotezleri, 53 -- F.Bulgular, 57 -- 1.Sosyo Demografik Özelliklere Ait Bulgular, 57 -- 2. Sosyodemografik Özellikler ile Örgüt İklimi Ölçeği Arasındaki İlişki, 58 -- 3. Sosyodemografik Özellikler İle Çalışan Memnuniyeti Ölçeği Arasındaki İlişki 63 -- 4. Örgüt İklimi ve Çalışan Memnuniyetine Ölçeğine İlişkin Analizler, 67 -- IV. SONUÇ VE ÖNERİLER, 72 -- KAYNAKÇA, 74 -- EKLER, 83 -- EK-A. Demografik Sorular, 83 -- EK-B. Çalışan Memnuniyeti Ölçeği, 84 -- EK-C. Örgüt İklimi Ölçeği, 84 -- EK- D. Etik Kurul Onayı, 86 -- EK- E. Kurum Onayı, 87en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel davranış
dc.subjectÖrgüt
dc.subjectİş tatmini
dc.subjectOrganizational behavior
dc.subjectOrganization
dc.subjectJob satisfaction
dc.subject.lccHD 58.7/D46
dc.titleSağlık işletmelerinde örgüt iklimi ve çalışan memnuniyeti ilişkisi üzerine bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage90en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record