Show simple item record

dc.contributor.advisorGürcan, Ayşen
dc.contributor.authorAynacı, Büşra
dc.date.accessioned2018-06-27T11:50:45Z
dc.date.accessioned2018-08-05T20:01:51Z
dc.date.available2018-06-27T11:50:45Z
dc.date.available2018-08-05T20:01:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAynacı, Büşra. (2018). Aile danışmanlığı merkezine başvuran kişilerin kaygı düzeyleri ile dindarlık durumlarının ilişkisi . (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/76808.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2025
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın genel amacı; aile danışmanlığı merkezine başvuran kişilerin kaygı düzeylerini, bazı bağımsız değişkenler açısından incelemek ve aralarındaki ilişkiyi açıklamaktır. Araştırmada; kişilerin kaygı düzeyleri üzerinde etkili olduğu düşünülen cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik düzey, mutluluk algısı ve dindarlık durumu olmak üzere beş bağımsız değişken ele alınmıştır. Yaşamış olduğumuz çağ, bazı düşünür ve bilim adamları tarafından ‘Kaygı Çağı’ olarak adlandırıldığı için günümüz insanları daha kaygılı bir hale gelmiştir. Bu noktada; “Dindar insanın kaygıyla baş edebilmesinde dindar oluşunun ne derece etkisi vardır?” “Kaygı düzeyi ile dindarlık durumu arasında ne tür bir ilişki vardır?” şeklindeki soruların yanıtları aranmıştır. Çalışmaya öncelikle; ‘Kaygı’ ve ‘Din’ kavramlarının ne olduğu sorusuyla başlanıp tanımlarına ulaştıktan sonra; “Kaygının, dini inanç ve yaşantılar ile bir ilişkisi var mıdır?” gibi önemli soruların yanıtlarını araştırmanın yanı sıra bu kapsam bağlamında, “Türkiye’de ve Batı’da Din psikolojisi alanında ‘Dindarlık-Kaygı’ ilişkisini ele alan çalışmaların sonuçları derlenerek, kaygı ve dini yaşam birlikteliği arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Bu bağlamda İstanbul’un Ataşehir ve Bahçelievler semtlerinde bulunan iki özel psikolojik danışmanlık ve eğitim merkezi ile Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde belediyeye bağlı eğitim merkezlerine gelen 129 kişinin, kaygı düzeylerini ölçmek için düzenlenen Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ile dindarlık durumlarını ölçmek için düzenlenen Dindarlık Eğilimi Ölçeği ve demografik bilgilerini ölçen Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Verilerin analizleri SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde; ‘Bağımsız Gruplar T-testi’, ‘Tek Yönlü Varyans Analizi’ (ANOVA) ve ‘Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi’ kullanılmıştır. Elde edilen sonuçların analizinde; parametrik olmayan gruplar için kullanılan ‘Mann Whitney U testi’ ve ‘Kruskal Wallis testi’ kullanılmıştır. Katılım sağlayan kişilerin, Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) toplam puanı ile Dindarlık Eğilim Ölçeği (DEÖ) toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>.05).en_US
dc.description.abstractThe main goal of this research, to explain the level of the worry of the people who apply for family consultancy, with the independent parameters and to examine the relationship between these two. In the research conducted, there has been five independent parameters that are related with the level of worry; gender, education level, socio-economic level, perception of happiness and religiousness. Nowadays, people have tendency to have worries more than ever; therefore, contemporary philosophers and scientist call our era as ‘worry era’. Accordingly, in the research these questions are answered: ‘What is the effect of being religions on worries, does it reduce worries?’ ‘What is the relationship between the level of the worry and being religious?’. For this study, it has been started with clarifying the definitions of worry and religion, then answering this question; ‘Is there a relationship between worries, religiousness and life events?’, then with this context, expressing the relationship between worry level and being religiousness with examining the results of the studies that has been conducted regarding, in Turkey and in the west relationship between worry and religious life style with angle of religious psychology. With this context, a method which is called Beck measurement of anxiety (BAO), Religiosity measurement of tendency (DEO) that measures the demographical information and in addition to that personal information forms are applied. This has been applied in two psychological consultancy and education centres in Istanbul, Ataçehir, Bahçelievler, also in Kocalie, Çayirova, there has been 129 participants to be examined about their level of worry. The data were analyzed using SPSS statistical package. Analysis of the data were used “Independent Groups T- test, “One- way ANOVA , Pearson Product-Moment Correlation Coefficient Analysis, “Mann Whitney”test and Kruskal Wallis test were used for non-parametric groups. Correalation between the total scores of participants’ Beck measurement of anxiety (BAO) and Religiousity measurement of tendency (DEO) was not found statistically significant.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ONAY, ii -- ÖZET, iii -- ABSTRACT, v -- TEŞEKKÜRLER, vii -- İÇİNDEKİLER, viii -- KISALTMALAR, xiii -- TABLOLAR, xiv -- BÖLÜM 1, 1 -- 1. GİRİŞ, 1 -- 1.1. Araştırmanın Amacı, 3 -- 1.1.1. Araştırmanın Alt Amaçları, 3 -- 1.2. Araştırmanın Önemi, 3 -- 1.3. Araştırmanın Sınırlılıkları, 4 -- 1.4. Sayıltılar, 5 -- BÖLÜM 2. İLGİLİ LİTERATÜR, 6 -- 2.1. Kaygı, 6 -- 2.1.1. Kaygı İle İlgili Kuramsal Çerçeve, 7 -- Freud ve Psikanalizde Kaygı, 7 -- Alfred Adler ve Bireysel Psikolojide Kaygı, 7 -- ix -- Horney ve Bütüncül Yaklaşımda Kaygı, 8 -- May ve Varoluşçu Yaklaşımda Kaygı, 8 -- 2.1.2. Kaygı Türleri, 10 -- Durumluk Kaygı, 10 -- Sürekli Kaygı, 11 -- 2.1.3. Kaygıyı Etkileyen Etmenler, 12 -- Yaş, 12 -- Kişilik, 12 -- Cinsiyet, 12 -- 2.1.4. Kaygının Nedenleri ve Belirtileri, 13 -- 2.1.5. Kaygının Bileşenleri, 13 -- 2.1.6. Kaygı Bozuklukları, 15 -- Panik Bozukluk, 15 -- Obsesif-Kompülsif Bozukluk, 16 -- Stres Bozuklukları, 16 -- Somatoform Bozukluk, 16 -- 2.1.7. Kaygıyla Başa Çıkma Yolları, 16 -- 2.2. Aile Kavramı, 18 -- 2.2.1. Aile İçi Kaygı, 19 -- 2.3. Din, 20 -- 2.3.1. Dindarlık, 23 -- 2.3.2. Dindarlığın Boyutları, 25 -- Dindarlığın İnanç Boyutu, 25 -- Dindarlığın Duygu Boyutu, 25 -- x -- Dindarlığın Davranış Boyutu, 26 -- Dindarlığın Bilgi Boyutu, 26 -- Dindarlığın Etki Boyutu, 26 -- 2.3.3. Dindarlık Tipleri, 27 -- Dış Güdümlü Dindarlık, 27 -- İç Güdümlü Dindarlık, 27 -- 2.3.4. Dindarlık-Kaygı İlişkisi, 28 -- BÖLÜM 3, 33 -- 3. YÖNTEM, 33 -- 3.1. Araştırma Evren ve Örneklemi, 33 -- 3.1.1. Örneklem Grubunun Demografik Özellikleri, 33 -- 3.2. Veri Toplama Araçları, 35 -- 3.2.1. Beck Anksiyete Ölçeği (BAE), 35 -- 3.2.2. Dindarlık Eğilimi Ölçeği (DEÖ), 35 -- 3.2.3. Kişisel Bilgi Formu, 36 -- BÖLÜM 4, 37 -- 4. BULGULAR, 37 -- 4.1. Verilerin Parametrik İstatistik Yöntemlerine Uygunluğunun Sınanması, 37 -- 4.2. Araştırmada Kullanılan Değişkenlere İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları, 37 -- 4.3. Araştırma Sonuçlarına Yanıt Bulmak İçin Yapılan Analizlerden Elde Edilen Bulgular, 38 -- 4.3.1. Demografik Değişkenlere Göre Beck Anksiyete Ölçeğine İlişkin Bulgular.38 -- 4.3.1.1. Araştırmaya Katılan Kişilerin Kaygı Düzeyleri Cinsiyet Değişkeni Açısından Anlamlı Derecede Farklılaşmakta mıdır?, 38 -- xi -- 4.3.1.2. Araştırmaya Katılan Kişilerin Kaygı Düzeyleri Eğitim Düzeyi Değişkeni Açısından Anlamlı Derecede Farklılaşmakta mıdır?, 39 -- 4.3.1.3. Cinsiyet Değişkeni ve Eğitim Düzeyi Gruplarına Göre Kaygı Puanı Anlamlı Bir Farklılık Yaratmakta mıdır?, 40 -- 4.3.1.4. Araştırmaya Katılan Kişilerin Kaygı Düzeyleri Sosyo-Ekonomik Düzey Değişkeni Açısından Anlamlı Derecede Farklılaşmakta mıdır?, 41 -- 4.3.1.5. Cinsiyet Değişkeni ve Sosyo-Ekonomik Düzey Gruplarına Göre Kaygı Puanı Anlamlı Bir Farklılık Yaratmakta mıdır?, 43 -- 4.3.1.6. Araştırmaya Katılan Kişilerin Kaygı Düzeyleri Mutluluk Algısı Değişkeni Açısından Anlamlı Derecede Farklılaşmakta mıdır?, 44 -- 4.3.1.7. Cinsiyet Değişkeni ve Mutluluk Algısı Düzeyi Gruplarına Göre Kaygı Puanı Anlamlı Bir Farklılık Yaratmakta mıdır?, 45 -- 4.3.1.8. Dindarlık Eğilimi Düzeyi Gruplarına Göre Kaygı Puanı Anlamlı Bir Farklılık Yaratmakta mıdır?, 47 -- 4.3.1.9. Cinsiyet Değişkeni ve Dindarlık Eğilimi Düzeyi Gruplarına Göre Kaygı Puanı Anlamlı Bir Farklılık Yaratmakta mıdır?, 47 -- 4.3.2. Değişkenler Arası Korelasyon Katsayılarının İncelenmesi, 48 -- 4.3.2.1. Araştırmaya Katılan Kişilerin Kaygı Düzeyleri İle Dindarlık Durumları Arasındaki İlişki Ne Yöndedir?, 49 -- BÖLÜM 5, 50 -- 5.TARTIŞMA VE SONUÇ, 50 -- 5.1. Demografik Değişkenlere Göre Beck Anksiyete Ölçeğine İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi, 50 -- 5.2. Öneriler, 57 -- KAYNAKÇA, 59 -- xii -- EKLER, 63 -- EK-1 KİŞİSEL BİLGİ FORMU, 63 -- EK-2 DİNDARLIK EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ, 66 -- EK-3 BECK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ, 67 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBireysel psikoloji
dc.subjectIndividual psychology
dc.subjectKaygı bozuklukları_Terapi
dc.subjectAnxiety Disorders_Therapy
dc.subjectDin
dc.subjectReligion
dc.subjectKaygı
dc.subjectAnxiety
dc.subject.lccBF 575.A6/A96
dc.titleAile danışmanlığı merkezine başvuran kişilerin kaygı düzeyleri ile dindarlık durumlarının ilişkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage68
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record