Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirli, Cihad
dc.contributor.authorAydıner, Merve Nur
dc.date.accessioned2018-06-27T11:03:04Z
dc.date.accessioned2018-08-05T20:01:51Z
dc.date.available2018-06-27T11:03:04Z
dc.date.available2018-08-05T20:01:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAydıner, Merve Nur. (2017). Kadın öğretmenlerin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki: bir özel okul örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). , İstanbulen_US
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/76807.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2024
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractÖğretmenlerde tükenmişlik, aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu ile iş hayatındaki koşullarla doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Meslek şartları, öğrenciler, meslektaşlar ve yönetici kadro bu koşulları etkileyebilir. Bundan dolayı öğretmenler yaptıkları işi stresli ve tükenmişliğe yatkın bir meslek olarak tanımlarlar. Alan yazın incelendiğinde öğrenci disiplin problemleri, öğrenci duyarsızlığı, çok kalabalık sınıflar ve diğer görevlilerin kullanılabilir desteklerinin eksikliği, çok fazla ödev kâğıdı, çok fazla ölçme, gönülsüz tayinler, rol çatışması, rol karmaşası ve öğretmenlerin kamuoyu tarafından eleştirilmesi gibi stresler öğretmenlerde tükenmişliğe yol açabildiği görülmektedir. Bu çalışmada ilkokul kademesinde görev yapan kadın öğretmenlerin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin sosyodemografik değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evreni ilkokul kademesinde görev yapan ve İstanbul’da yaşayan kadın öğretmenlerden oluşturmaktadır. Örneklemini ise özel bir okulun ilkokul kademesinde görev yapan 110 kadın öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Maslach Tükenmişlik Envanteri, Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre demokratik ve eşitlik alt boyutundan elde edilen puanların çalışma süresine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Günlük çalışma süresi artıkça demokratik ve eşitlik düşmektedir. Demokratik ve Eşitlik alt boyutundan elde edilen puanların gelir memnuniyetine göre anlamlı farklılık bulunmaktadır. Ayrıca tükenmişlik ve aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu envanterinin alt boyutlarının, çalışma süresi ve gelir memnuniyetinden etkilendiği görülmüştür. Günlük çalışma saati çok olması eşler arasında bazı problemlere neden olabilir, örneğin yorgunluktan kaynaklı iletişim kopukluğu bu duruma etken olarak gösterilebilir. Ayrıca gelir düzeyinin fazla olması için iş yaşantılarında daha fazla enerji sarf etmeleri gerekebilir ve bu durum da sosyal yaşantılarını ve aile hayatını etkileyebilir.en_US
dc.description.abstractBurnout in teachers is directly related to family relationships and workplace conditions. These conditions are affected by teaching conditions, students, communication with colleagues, managerial staff. So teachers define their job stressful and prone to burnout. Student’s discipline problems, student insensitivity, overcrowded classes and available support of other staff, too much paperwork, too much measurement, involuntary appointments, role conflict and role confusion, and public criticism of teachers cause of burnout for teachers. Aim of the this study examine that relationship between burnout and family relationships in female teachers in primary school. Also fatigue and family relationships examined according to some socio-demographic variables. Universe of the this study is that female teachers who works in primary school in İstanbul. Sample of the study is 110 female who are primary school teacher. Personal Information Form, Maslach Burnout Inventory, Family and Child Relationships Scale were used in our study. According to findings, there is significant differencies between democratic and equality sub-dimensions in working hours. As the length of daily work increases, democratic and equality decreases. Also there is significant differencies between democratic and equaily sub-dimensions in income satisfaction. Burnout and family relationships were found to be influenced by the sub-dimensions of the inventory, duration of study and income satisfaction.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- TEŞEKKÜR, I -- İÇİNDEKİLER, IV -- TABLOLAR LİSTESİ, VI -- KISALTMALAR, VII -- BÖLÜM I, 1 -- GİRİŞ, 1 -- 1.1. Giriş, 1 -- 1.2. Araştırmanın Önemi ve Amacı, 4 -- 1.3. Tanımlar, 4 -- BÖLÜM II, 5 -- KURAMSAL ÇERÇEVE, 5 -- 2.1.Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu, 5 -- 2.1.1.Sosyalleşme Süreci, 7 -- 2.1.2.Ailede Sosyalleşme, 8 -- 2.1.3.Otorite Örüntüsü ve Karar Verme Yetkisi, 9 -- 2.1.4.Cinsiyetçi Rol Dağılımı ve İş Bölümü, 9 -- 2.1.5.Kadının Statüsü ve Konumu, 9 -- 2.1.6.Eşler Arası İlişkiler, 10 -- 2.1.7. Aile İçi İletişimde Önyargılar, 10 -- 2.1.8. İş Aile Çatışması, 10 -- 2.2.Tükenmişlik Sendromu, 12 -- 2.2.1. Tükenmişlik, 12 -- 2.2.2.Tükenmişlik Sendromunun Tespitinin Önemi, 13 -- 2.2.3. Tükenmişlik Sendromu Modelleri, 15 -- 2.2.3.1. Cherniss Tükenmişlik Modeli, 16 -- 2.2.3.2. Edelwich ve Brodsky Tükenmişlik Modeli, 16 -- 2.2.3.3. Pines Tükenmişlik Modeli, 17 -- 2.2.3.4. Perlman ve Hartman Tükenmişlik Modeli, 18 -- 2.2.3.6. Maslach Tükenmişlik Modeli, 19 -- 2.3.4. Tükenmişlik Sendromunun Boyutları, 20 -- 2.3.4.1. Duygusal Tükenme (Emotional Exhaustion) Boyutu, 20 -- 2.3.4.2. Duyarsızlaşma (Depersonalization) Boyutu, 21 -- 2.3.4.3. Kişisel Başarı (Personal Accomplishment, Self-Efficacy) Boyutu, 21 -- BÖLÜM III, 23 -- YÖNTEM, 23 -- 3.1. Sayıltılar, 23 -- V -- 3.2.Sınırlılıklar, 23 -- 3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi, 23 -- 3.5. Araştırmanın Modeli, 23 -- 3.5. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları, 23 -- 3.5.1. Kişisel Bilgi Formu, 24 -- 3.5.2. Maslach Tükenmişlik Envanteri, 24 -- 3.5.3. Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği, 25 -- 3.6. Verilerin Analizi, 25 -- BÖLÜM IV, 27 -- BULGULAR, 27 -- 4.1. Araştırmaya Katılanların Çeşitli Değişkenler Bakımından Dağılımına Yönelik Bulgular, 27 -- 4.2. Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu veTükenmişliğe Yönelik Bulgular, 28 -- BÖLÜM V, 50 -- TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER, 50 -- KAYNAKÇA, 55 -- İZİN BEGELERİ, 63 -- EK-1:KİŞİSEL BİLGİ FORMU, 64 -- EK-2:AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU ÖLÇEĞİ, 66 -- EK-3:MASLACH TÜKENMİŞLİK ENVANTERİ, 69 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTükenmişlik (Psikoloji)
dc.subjectTükenmişlik (Psikoloji)_Sosyal yönleri
dc.subjectfatigue_Prevention
dc.subjectÇocuk gelişimi
dc.subjectChild development
dc.subject.lccC20 /A93
dc.titleKadın öğretmenlerin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki: bir özel okul örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage69
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record