Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkardaş, Oya
dc.contributor.authorKurşun, Zehra
dc.date.accessioned2018-06-27T11:44:11Z
dc.date.accessioned2018-08-05T20:01:50Z
dc.date.available2018-06-27T11:44:11Z
dc.date.available2018-08-05T20:01:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKurşun, Zehra. (2018). Yaygın gelişimsel bozukluğu olan ve normal gelişim gösteren çocukların anne babalarının stres düzeyleri ve stresle başa çıkma yollarının karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi, İstanbulen_US
dc.identifier.issn1085-3375
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2023
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/76806.pdf
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var. -- Stresle başa çıkma -- Children with disabilities_Development -- Engelli çocuklar_Gelişim
dc.description.abstractYaygın gelişimsel bozukluk (YGB) bireylerin sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen bir sorundur. YGB’ li çocuk aileleriyle özellikle de otizmli çocuğa sahip ailelerle ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların sonucunda özellikle annelerin stres düzeylerinin daha yüksek olduğu ve bu stresle baş etmede zorlukları olduğu görülmüştür. Genellikle otizmli çocuğun bakımıyla anneler babalardan daha fazla ilgilenmekle birlikte babaların da anneler gibi stres düzeylerinin yüksek olduğu ve geleceğe yönelik kaygıları taşıdıkları gözlenmektedir. Annelerin stresle başa çıkmalarına yönelik araştırma sayısı babalarla yapılan çalışmalara oranla daha fazladır. Bu çalışma otizm spektrum bozukluğu tanılı (27) ve normal gelişim gösteren (27) çocukların hem anne hem babaları olmak üzere toplam 108 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada demografik bilgi formu ile beraber stresle başa çıkma tarzlarını ölçmeye yönelik geliştirilmiş olan, 43 maddeden oluşan Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) kullanılmıştır. Ayrıca anne babaların stres düzeylerini belirlemek amacıyla 11 maddeden oluşan Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği (ASDÖ) kullanılmıştır. Çalışmada istatistiksel analizler için SPSS 21.0 for Windows kullanılmıştır. Demografik veriler için tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Öncelikle algılanan stres düzeyi ve stresle başa çıkma tarzlarına ilişkin bütün katılımcıların puanlarına göre normal dağılımı incelenmiştir. Normal dağılımın incelenmesinde Kolmogorov- Smirnov testi, çarpıklık, basıklık katsayıları, dal yaprak ve histogram grafikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre verilerin normal dağıldığına karar kılınmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; otizm tanılı çocukların anne ve babalarının algıladıkları stres düzeyinin normal gelişim gösteren gösteren çocukların anne ve babalarının algıladıkları stres düzeyinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu ve stresle başa çıkmada ise annelerin Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeğinin alt boyutlarından dış yardım arama ve dine sığınmayı; babaların ise aktif planlamayı daha fazla kullandıkları bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractPervasive developmental disorder (PDD) is a common developmental disorder that affects the social interaction, communication and behavior of individuals in a negative way. Considerable research has been conducted on the parents’ of children who have been diagnosed as PDD, especially those with autistic children. As a result of these studies, it was observed that especially the mothers had a high level of stress and they had difficulties in coping with this stress. It is often observed that mothers are more interested in the care of the autistic child, while fathers are not as interested in the child as the child with autism, but are experiencing similar feelings, stress and future concerns. Although much research has been investigated the strategies that mothers use to cope with stress, studies on fathers are limited. Participants of the study consist of 108 parents who are both mothers and fathers of 27 children who have Autism Spectrum Disorder, and who have normal developments this study “ Ways of Coping with Stress Scale”, “Perceived Stress Level Scale” and “Demographic Information Form” were used to collect the data. The obtained data were analyzed through SPSS 21.0 for Windows. Descriptive statistics are used for demographic data. First, the normal distribution of perceived stress leveland stress coping styles was investigated according to the scores. Kolmogorov-Smirnov test was used and skewness, kurtosis coefficients were calculated, and branch leaf and histogram graphics were investigated to check if the data distributed normally. According to the results obtained, it was decided that the data were distributed normally. As a result of theanalysis; it was found that the stress level perceived by parents with autistic children was significantly higher than the stress level perceived by the parents with normally developed children. In addition mothers of autistic children were more likely to search external assistance and use religious while fathers were more likely to use active planning in sub-dimensions of “Ways of Coping With StressScale”.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- Sayfa No. -- Teşekkür, iv -- Özet, v -- Abstract, vii -- Tablolar Listesi, xi -- Kısaltmalar, xiv -- 1. GİRİŞ, 1 -- 1.1. Araştırmanın Amacı, 2 -- 1.2. Araştırmanın Önemi, 2 -- 1.3. Araştırmanın Problemi, 3 -- 1.3.1. Araştırmanın Alt Problemleri, 3 -- 1.4. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları, 4 -- 1.5. Sayıltılar, 4 -- 2. İLGİLİ LİTERATÜR, 5 -- 2.1. Yaygın Gelişimsel Bozukluk, 5 -- 2.1.1. Rett Sendromu, 5 -- 2.1.2. Asperger Sendromu, 5 -- 2.1.3. Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk, 5 -- 2.1.4. Çocukluk Disintegrative Bozuklukları, 6 -- 2.2. Otizm, 6 -- 2.2.1. Otizmin Görülme Sıklığı, 7 -- 2.2.2. Otizmin Etiyolojisi, 7 -- 2.2.3. Otizmde Tanı, 8 -- 2.2.4. Otizm Tanısı Alan Çocukların Motor Gelişim Özellikleri, 10 -- 2.2.5. Otizm Tanısı Alan Çocukların Sosyal Etkileşim, Dil ve İletişim Özellikleri, 10 -- 2.2.6. Otizm Tanısı Alan Çocukların Bilişsel Özellikleri, 11 -- 2.2.7. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocukların Ailelerinin Yaşadığı Sıkıntılar, 11 -- 2.3. Stres, 12 -- 2.3.1. Stresle İlgili Bakış Açıları, 13 -- 2.3.2. Stres Değerlendirmesi, 15 -- 2.3.3. Stres Değerlendirmesini ve Stresle Başa Çıkmayı Etkileyen Faktörler, 16 -- 2.3.4. Stresin Sonuçları, 19 -- 2.4. Stresle Başa Çıkma, 20 -- 2.4.1. Problem Odaklı Başa Çıkma, 21 -- 2.4.2. Duygu Odaklı Başa Çıkma, 21 -- 2.4.3. Stresle Başa Çımada Kullanılan Bilişsel Süreçler, 22 -- 2.4.4. Başa C?ıkma Tarzları ile Ruhsal ve Bedensel Sag?lık Arasındaki İlişkiler, 22 -- 2.5. Engelli Çocukların Ailelerinde Stres, 23 -- 2.5.1. Engelli Çocuk Ailelerinde Stresle Başa Çıkma Tarzları, 25 -- 2.5.2. Otizmli Çocuk Ailelerinde Stres, 26 -- 2.5.3. Otizmli Çocuk Ailelerinde Stresle Başa Çıkma Tarzları, 32 -- 2.6. Engelli Çocuğu Olan ve Otizmli Çocuğu Olan Ailelerde Stres ve Stresle Başa Çıkma ile İlgili Çalışmalar, 34 -- 3. YÖNTEM, 37 -- 3.1. Evren ve Örneklem, 37 -- 3.2. Araştırmanın Modeli, 41 -- 3.3. Veri Toplama Araçları, 41 -- 3.3.1. Demografik Bilgi Formu, 41 -- 3.3.2. Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği, 42 -- 3.3.3. Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği, 42 -- 3.4. Verilerin Toplanması, 44 -- 3.5. Verilerin İstatistiksel Analizi, 44 -- 4. BULGULAR, 46 -- 4.1. Otizmli Çocukların Anne Babalarının Özellikleri, 46 -- 4.2. Normal Gelişim Gösteren Çocukların Anne-Babalarının Özellikleri, 54 -- 4.3. Ön Analiz Sonuçları, 57 -- 4.4. Anne-Babaların Algıladıkları Stres Düzeyine İlişkin Bulgular, 59 -- 4.5. Anne-Babaların Stresle Başa Çıkma Tarzlarına İlişkin Bulgular, 62 -- 4.6. Anne-Babaların Algılanan Stres Düzeyi ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarına İlişkin Bulgular, 69 -- 5. SONUÇ VE ÖNERİLER, 73 -- 5.1. Öneriler, 77 -- KAYNAKÇA, 81 -- EKLER, 96en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGelişim engelli çocuklar_Davranış değişikliği
dc.subjectStres (Psikoloji)
dc.subjectStress (Psychology)
dc.subjectChildren with disabilities_Family relationships
dc.subject.lccRJ 137/K87
dc.titleYaygın gelişimsel bozukluğu olan ve normal gelişim gösteren çocukların anne babalarının stres düzeyleri ve stresle başa çıkma yollarının karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage9en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record