Now showing items 1-20 of 23

  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre aşırı yararlanma kavramı 

   Öncel, Yeşim Ezgi (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
   Aşırı yararlanma kavramı Türk Borçlar Kanununda yer almaktadır. Birçok farklı türden hukuk sistemleri, gerçekleşebilecek ekonomik dengesizliği önlemeyi amaçlamaktadır. Adaletsizliği önlemek amacıyla hukuk sistemleri ...
  • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin sona ermesi 

   Kahveci, Ali Ziya (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
   Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan ve içinde eser ve satım sözleşmeleri unsurlarını barındıran, karma nitelikte ve tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Arsa payı ...
  • Asıl işveren alt işveren ilişkisi 

   Yerebakan, Ercan (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2015)
   Günümüzde işverenler, teknolojik ve ekonomik sebeplerle, mal veya hizmet üretimine ilişkin işlerinin bir bölümünü uzmanlaşmış başka işverenler, kanundaki tabiriyle diğer işverenlere yaptırmaktadırlar. Asıl işveren alt ...
  • Barter sözleşmesi 

   Saka, Nurdan (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
   Barter sisteminden doğmuş tez çalışma konum olan barter üyelik sözleşmesi ve barter sözleşmesi; Türk hukuk mevzuatında düzenlenmesi olmayan ve hakkında çok fazla çalışma yapılmamış olan bir konudur. Beni bu konuda tez ...
  • Boşanma sebeplerinde kusur ilkesi 

   Şahin, Aslı Oşar (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2015)
   Bu tez ile boşanma sebeplerinde kusur ilkesi araştırılmaktadır. Tezde öncelikle boşanma sebeplerine genel olarak bakılarak, evlilik, aile, evliliğin sona erme sebepleri ve boşanma kavramları detaylıca tanımlanmıştır. ...
  • Boşanmanın yan (feri) sonuç sözleşmeleri 

   Zehir, İlknur Pınar (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
   Aile, bilinen genel tanımından hareketle toplumun en temel bileşenlerinden birisidir. Hukuk düzeni de böyle bir önemi haiz bu kurumu, Medeni Kanunda özel olarak düzenlemek suretiyle aile ilişkilerine karşı kayıtsız kalmadığını ...
  • Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi 

   Tuna, Ali Kasım (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2015)
   “Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi” TBK Madde 7. konulu çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm konuya ilişkin düzenleme öncesi uygulama esasları üzerine bir çalışma sunmaktadır. İkinci bölümde karşılaştırmalı ...
  • İddia ve müdafaanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı 

   Tekçe, Fatma Nur (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014)
   6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu iddia ve müdafaanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağını, hem yazılı yargılama usulünde hem de basit yargılama usulünde ayrı ayrı düzenlemiştir. İddia ve müdafaanın genişletilmesi ...
  • İş güvencesinin hukuki sonuçları ve zorunlu arabuluculuk 

   Cebeci, İhsan Cem (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2018)
   İş güvencesi, 2003 yılından itibaren önce 4773 sayılı Kanun ile hukuk sistemimizde yer bulmuş ve sonrasında 4857 sayılı İş Kanununun yürürlüğe girmesi ile tam anlamı ile uygulanmaya başlanmıştır. Ancak, iş güvencesine ...
  • İş hukukunda kıdem tazminatı 

   Can, Harun (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2018)
   İşçi ve işveren arasında yer alan kıdem tazminatı işçiye sunulan bir işten çıkarma tazminatıdır. Çalışmamızda da, kıdem tazminatının tanımı, niteliği ve ortaya çıkışı ile birlikte, Ülkemizde ve Dünya’da kıdem tazminatının ...
  • İş sözleşmesinin geçersiz nedenle feshinin sonuçları 

   Soycan, Ahmet (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2013)
   İş sözleşmesi, taraflara sürekli borç yükleyen bir sözleşme olup tarafların bu sözleşmeye ömür boyu bağlı kalmaları beklenemez. Taraflardan her biri fesih hakkını kullanarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir. İş güvencesi ...
  • İşverence iş akdinin haklı sebeple feshi 

   Aktürk, Emrah (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2013)
   İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi olarak hazırladığım çalışmamın konusu işverence iş akdinin haklı nedenle feshidir. Tez çalışmam, dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmamın birinci ...
  • Kamu ihale sözleşmelerinin değiştirilmesi ve devri : (4735 sayılı kanun m. 15 ve m. 16) 

   Tuna, Mustafa Oğuz (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2013)
   Ülkemizde idare tarafından ihalesi yapılacak olan mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile yapım işleri konuları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan ayrılmış ve 22.01.2002 tarihinden itibaren 4734 sayılı Kamu İhale ...
  • Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapıların yıkılması ve yeniden değerlendirilmesi sürecinde meydana gelen uyuşmazlıklar 

   Çakır, Halil Burak (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2018)
   Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada son yıllarda ülkemizde uygulama alanı daha önce hiç olmadığı kadar artan kentsel dönüşüm konusuna değinilmiştir. Öncelikle kentsel dönüşüm kavramı üzerinde durulmuş ve bu ...
  • Mal değişim sözleşmesi 

   Balkır, Başak (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014)
   Tarihsel gelişim içinde, satım sözleşmesinden önce kullanılmaya başlanmış olan mal değişim sözleşmesi (trampa), zamanla satım sözleşmesinin gelişimi ve uygulamasının artmasıyla birlikte, daha az tercih edilmişse de, ekonomik ...
  • Medeni Yargılama Hukuku’nda ihtiyati tedbir yargılaması 

   Mıstaçoğlu, Yasemin (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016)
   “Medeni Yargılama Hukuku’nda İhtiyati Tedbir Yargılaması” isimli çalışmamızda, ihtiyati tedbir talebi üzerine verilen kararlara karşı kanun yoluna başvurulup başvurulamayacağı, kanun yolundan ne anlaşılması gerektiği, Türk ...
  • Miras sebebiyle istihkak davası 

   Beşler, Muhammed (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2018)
   Külli halefiyet ilkesi gereği mirasçı miras bırakanın mallarına sahip olsa da diğer bir açıdan mirasbırakanın borçlarından dolayı da kişisel olarak kendi malvarlığıyla sorumlu hale gelmektedir. Mirasın devriyle hak ve ...
  • Sendika özgürlüğü ve hakkı 

   Kaymaz, Çiğdem (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012)
   Çalışmamızın özünü oluşturan sendika özgürlüğü ve hakkı, bugün yalnızca ulusal düzenlemelere konu olmayıp uluslararası platformda da önem ve hassasiyetle ele alınmaktadır. Öyle ki, bugün pek çok ülkenin mevzuatında yer ...
  • Sermaye şirketlerinde azınlık hakları : Türk ve Ohada hukuklarının karşılaştırılması 

   Useni, Ahmed Emedi (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2015)
   Tüm sermaye şirketlerinde, “sermaye” niteleyicisinin de belirttiği üzere, hissedarların şirket borçlarına karşı sorumluluğu, hissedarların şirkete hisse katılım değerleriyle sınırlı olduğu prensibi kabul edilir. Aynı ...
  • TBK 347. maddesi kapsamında kiralayanın tahliye hakkı 

   Ceylan, Hizbullah Hikmetyar (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016)
   Konut ve çatılı iş yerlerine ilişkin kira sözleşmelerinde belirli sürenin bitmesine en az on beş gün kala kiracı fesih bildiriminde bulunmaz ise sözleşme bir yıl daha uzayarak belirsiz süreli kira sözleşmesine dönüşecektir. ...